Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni uvid prostornog plana

Odeljenje za urbanizam, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove opštine Kovačica oglašava izlaganje na javni uvid prostornog plana opštine Kovačica.

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/09 i 81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11), člana 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 88/10) i člana 60. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“ broj 31/10, 69/10 i 16/11), Odeljenje za urbanizam, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove opštine Kovačica

OGLAŠAVA
IZLAGANJE NA JAVNI UVID
PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KOVAČICA

–  NACRT PLANA –
I
IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KOVAČICA NA ŽIVOTNU SREDINU

I
Izlaže se na javni uvid Prostorni plan Opštine Kovačica – Nacrt Plana ( u daljem tekstu Nacrt Prostornog plana ) i Izveštaj o strateškoj proceni Prostornog plana Opštine Kovačica na životnu sredinu ( u daljem tekstu Izveštaj o strateškoj proceni uticaja ) koji obuhvataju celokupnu teritoriju Opštine Kovačica.

II
Javni uvid Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 12. oktobra do 10. novembra 2011. godine.

Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja  biće izloženi na javni uvid, u prostorijama zgrade Opštine Kovačica, ul. Maršala Tita br.50, u maloj sali zgrade Opštine Kovačica, svakog radnog dana od 900 do 1400 časova.

Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti, u digitalnom obliku, na zvaničnoj internet adresi Opštine Kovačica (www.kovacica.org).

Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti, u digitalnom obliku, a grafički prilog – referalne karte u analognom obliku,  u prostorijama Mesnih zajednica:
–    Mesna zajednica Crepaja ul. Trg oslobođenja br.5,
–    Mesna zajednica Debeljača ul. Trg Maršala Tita br.1,
–    Mesna zajednica Idvor ul. Vlade Ivanova br.48,
–    Mesna zajednica Kovačica ul. Masarikova br.69,
–    Mesna zajednica Padina ul. Trg oslobođenja br.9,
–    Mesna zajednica Samoš ul. Maršala Tita br.15,
–    Mesna zajednica Uzdin ul. Trg oslobođenja br.1.
U prostorijama navedenih Mesnih zajednica, osim Mesne zajednice Crepaja i Kovačica,  biće izložen na uvid u analognom obliku i grafički prilog:  šematski prikaz uređenja naselja – namena površina i objekata, za pripadajuće naselje.

III
Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana dana 18. oktobra 2011. godine u 1200 časova u velikoj sali zgrade Opštine Kovačica.    

IV
Primedbe na izloženi  Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, zainteresovana pravna i fizička lica, mogu podneti isključivo u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici, u toku trajanja javnog uvida do 10. novembra 2011. godine.

V
Javna sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati prispele primedbe održaće se posle završetka javnog uvida dana 17. novembra 2011. godine sa početkom u 11oo časova u maloj sali zgrade Opštine Kovačica.    

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/661-122, lokal 123.

Sve dokumente možete preuzeti klikom na link dokumenti sa desne strane i odabirom kategorije Urbanizam –> Javni uvid prostornog plana ili klikom na sledeći LINK