Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Dotacie USSŽ pre 2013. rok

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len úrad) v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. c) vnútorného predpisu č. 38/2012 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2013.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí novelizoval  a skrátil dotačnú smernicu, ako aj metodický pokyn pre poskytovanie dotácií v r. 2013Účel poskytnutia dotácie: Podpora národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a rozvoj vzťahov s materskou krajinou.

Termín na podanie žiadostí o dotáciu je: 31.01.2013 (rozhodujúca je poštová pečiatka odosielateľa)

Žiadosť sa musí podať najprv elektronicky, a to TU

Po správnom vyplnení elektronického formulára a jeho potvrdení z Vašej e-mailovej adresy bude vaša žiadosť akceptovaná: úrad jej pridelí číslo a zaradí ju do jednej zo 4 oblastí poskytovania dotácií. Následne Vám úrad zašle elektronické potvrdenie prijatia žiadosti, v ktorom Vás vyzve na zaslanie písomnej žiadosti aj písomných prílohk žiadosti (podľa čl. 6 ods. 5 dotačnej smernice), ako aj osobitných náležitostí žiadosti (elektronicky aj písomne), t.j. vybraných príloh k Metodickému pokynu. Žiadosť aj všetky prílohy musia byť úplné a správne vyplnené. Všetky prípadné nedostatky musia byť odstránené do 30 kalendárnych dní od prijatia elektronickej žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť vyradená.

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2013:

Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie dotáciena podporu projektu v r. 2013
Formulár je možné stiahnuť tu (.doc formát) aj tu (.pdf formát).

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí(.doc formát)
Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Metodický pokyn predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2013 (.doc formát)

Metodický pokyn predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2013 (.pdf formát)


Oblasti dotačného systému v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
na rok 2013 (.doc formát)

Oblasti dotačného systému v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
na rok 2013 (.pdf formát)


Zmluva o poskytnutí dotácie (.doc formát)
Zmluva o poskytnutí dotácie (.pdf formát)

Zoznam príloh Smernice (.pdf formát)
Zoznam príloh Metodického pokynu (.pdf formát)

Žiadosti je potrebné zaslať aj poštou na adresu:       
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Radlinského 13
817 80 Bratislava 15

Slovenská republika