Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno-humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. 

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike će u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji pružiti podršku sledećim grupama projektnih aktivnosti:

1. Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

2. Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom

3. Humanitarni i drugi programi koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od 21.01.2013. godine do 10.12.2013. godine.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

– da su registrovana udruženja građana

– da im je sedište u Republici Srbiji

– da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.  

Predlozi projekta dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: “ZA OTVORENI KONKURS-NE OTVARATI”.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo, kao i dodatne informacije za podnsioce prijava zainteresovane organizacije mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, ovde.