Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Kredit EBRD za mala i srednja preduzeća

Obaveštavamo privrednike i preduzetnike o mogućnosti za konkurisanje za kredit namenjen malim i srednjim preduzećima u okviru Programa „Western Balkans Private Sector Support Facility“ (WeBPSSF) koji je finasijski podržan od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Svrha usluge podršci konkurentnosti za mala i srednja preduzeća je povećanje sposobnosti preduzetnika, malih i srednjih preduzeća u Srbiji za pristupanje i suočavanje s konkurencijom na tržištu EU, kroz podršku sprovođenju EU standarda na u oblastima zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i kvaliteta i sigurnosti proizvoda. Korisnici zajma mogu biti:

*   preduzeća koja ispunjavaju kriterijume u skladu sa definicijom malih i srednjih poduzeća, a prema Preporuci Evropske Komisije od 6. maja 2003. (OJ L 124, 20. maj 2003, str 36). Pojam malog i srednjeg preduzetništva uključuje i individualne preduzetnike -jedine vlasnike.

*   preduzeća koji su registrovana prema u skladu sa zakonima u Republici Srbiji i koja rade u regiji

*   preduzeća sa većinskim privatnim vlasništvom i kontrolom, ili su u završnoj fazi procesa privatizacije

*   preduzeća koja su usaglašena sa nacionalnim propisima u oblasti zaštite životne sredine, zapošljavanja i socijalnog zakonodavstva

*   preduzeća i projekti koji su finansijski održivi, koji zadovoljavaju kreditne kriterijume banke-partnera i koji su odobreni u skladu s procedurom kreditne procene banke-partnera.

*   preduzeća sa planiranim iznosom zaduživanja po ovoj kreditnoj liniji u maksimalnom znosu od milion evra u okviru MSP-CSF usluge.

Ko spada u grupu malih i srednjih preduzeća:

a)      Broj zaposlenih manji od 250

b)      Prihod manji ili jednak sa 50 miliona eura

c)      Ukupan bilans manji ili jednak sa 43 miliona eura

Sva mala i srednja preduzeća imaju pravo učestvovanja, međutim, očekuje se da će ona koja rade u industrijskim sektorima ili sa industrijskim uslugama povezanim sektorima, biti glavna kategorija korisnika. Za određivanje vašeg statusa, moraćete utvrditi da li je Vaše produzeće autonomno, partner ili povezano. Da biste to učinili, morate uzeti u obzir odnose koji postoje prema drugim licima/preduzećima. Zavisno od kategorije kojoj odgovara Vaše preduzeće, može biti potrebno da neke od podataka drugih preduzeća pridodate svojim vlastitima. Krediti su do maksimalnog iznosa od  milion evra po preduzeću (ne uključujući bonus komponentu). Nije određen minimalni iznos kredita, osim ako banka partner ne uvede takav minimum. Može se odobriti i više od jednog projekta za neko preduzeće, ali do ukupnog maksimalnog iznosa od  milion evra. Finansijski podsticaji (praktično to je kamata ili veći deo kamate koju umesto vas plaća EBRD poslovnoj banci) za preduzetnika,  malo i srednje preduzeće:

*        Ulaganja u bezbednost i zdravlje na radu prelaze nacionalne norme, ali još ne dostižu pune EU standarde: 10 odsto

*        Potpuno usklađivanje s normama EU u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i kvalitetu i bezbednosti proizvoda: 15 odsto

*        Potpuno usklađivanje sa EU standardima zaštite životne okoline: 20 odsto

Trajanje kredita i druge uslove kredita određuje diskreciono svaka banka partner pojedinačno. Investicije će se finansirati kreditima koji imaju rok dospeća od najmanje 18 meseci. Krediti se realizuju preko tri banke u Srbiji: UniCredit, Banca Intesa, Societe Generale. Prosečna kamata, u zavisnosti od procene klijenta od strane banke, je tromesečni euribor plus kamata banke, tako da je ona približno 5,5 – 6 odsto na godišnjem nivou. Grant deo od 10 do 20 odsto čini to što će EBRD poslovnoj banci platiti vašu kamatu u celosti ili većim delom, tako da firma najčešće samo plaća glavnicu.

Sredstva ne mogu biti korištena za, tj. korisnici ne smeju obavljati poslove u sledecim delatnostima:

*  igre na sreću,

*  nekretnine,

*  bankarstvo,

*  osiguranje ili finansijsko posredovanje,

*  proizvodnja i/ili prodaja duvana,

*  proizvodnja i/ili prodaja žestokih pića,

*  proizvodnja,snabdevanje ili trgovina oružjem i

*  sve ostale aktivnosti isključene od strane EBRD-a http://www.ebrd.com/russian/pages/workingwithus/projects/what.shtml

Prihvatljive investicije su sva ulaganja od strane korisnika u industrijske objekte, opremu, računarske programe i opremu (software i hardware), poboljšanje sistema upravljanja preduzećem i opšta unapređenja radi postizanja usaglašenosti sa jednom ili više EU Direktiva u oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja radnika i kvaliteta i sigurnosti proizvoda.

Ulaganja kojima se ispunjavaju zahtevi prioritetnih Direktiva EU koje nisu izričito navedene u Prioritetnim direktivama EU, a kojima se ipak unapređuju standardi preduzeća oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja radnika i kvaliteta i sigurnosti proizvoda, mogu se nakon evaluacije od strane savetnika smatrati kvalifikovanim za ovu kreditnu liniju.

Ulaganja s isključivim ciljem povećanja obima proizvodnje ili operativnog kapaciteta korisnika, bez rezultata poboljšanja u zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlja na raduu preduzeću, mogu se finansirati, ali takav kredit neće sadržati komponentu podsticajnog bonusa – donacije za krajnjeg korisnika zajma ni za banku-partnera. Iznos takvog pod-kredita na kumulativnoj osnovi ne sme prelaziti 20 odsto ukupnog iznosa kredita.

Neprihvatljivi projekti:

*  Refinansiranje (ili drugi kompenzacioni poslovi) bilo kojeg postojećeg kredita ili kreditnih obveza krajnjeg korisnika

*  Finansiranje obrtnih sredstava, osim u meri u kojoj je takav zahtev radnog kapitala sastavni deo troškova ulaganja kvalifikovanog podprojekta, na primer, finansiranje dodatnog obrtnog kapitala koja proizlaze iz zatvaranja poslovanja kako bi se olakšalo sprovođenje nadogradnje ulaganja.

*  Špekulacije sa imovinom

*  Finansiranje kupovine zemljišta

*  Ulaganja u deonice, obveznice ili bilo koje finansijske instrumenate, derivate ili vriednosne papire

Celokupni proces finansiranja projekta ulaganja u MSP ima manje od 10 koraka. Savetnik projekta je uvek dostupan za odgovor na bilo koje pitanje i za pomoć u brzoj i efikasnoj obradi svakog kreditnog zaheva. Koraci su:

1.      Početak procesa je moguć na razne načine ili kontaktiranjem banke – partnera ili na primer, podnošenjem obrasca prijave.

2.      Savetnik na projektu će pregledati prijave ili podatke koje su dati poslovnoj banci i obično već na prvom sastanku dati mišljenje o prihvatljivosti Vašeg preduye’a, kao i predloženog projekta.

3.      Banka-partner će zatim obaviti preliminarnu proveru kreditne sposobnosti Vašeg preduzeća.

4.      Nakon što banka partner potvrdi interes za finansiranje kredita, korisnik potpisuje Pismo o namerama koje se onda podnosi EBRD-u. Pismo o namerama oslobađa EBRD od bilo koje obveze u vezi projekta ili kredita, i preduslov je za dalju obradu i odobravanje.

5.      Savetnik na projektu zatim dogovara s Vama dalje sastanke i priprema revizija usklađenosti, plan usklađenosti i investicioni plan, uz vašu pomoć i podršku.

6.      Banka-partner sprovodi konačni finansijski pregled i donosi odluku o finansiranju projekta u kratkom roku.

7.      Sledi implementacija Vašeg projekta. Praćenje napretka sprovodi savetnik projekta.

8.      Završetak! Verifikacioni savetnik daje potvrdu o završetku, a podsticajna sredstva / bonusi mogu mogu biti isplaćeni.

9.      Isplata podsticajnih sredstava od strane banke-partnera.

Tokom celog procesa, savetnik projekta je dostupan za odgovore na pitanja i savete – bez bilo kakve naknade. Savetnik neće početi rad sa potencijalnim korisnikom kredita, dok ne primi Pismo o namerama (obrazac prijave) od strane korisnika kredita, kojim se EBRD smatra neodgovoranim za bilo kakve gubitke, potraživanja, štete ili obveze za koje bi EBRD mogao postati predmetom ili kao rezultat pružanja svojih usluga. Osim toga, Pismo o namerama sadrži izjavu kojom preduzetnik, malo i srednje preduzeće potvrđuje da nije korisnik dodatne finansijske pomoći iz EU, niti će ona biti tražena za istu investiciju.

Za dodatna pitanja možete kontaktirati:

*   Aleksandra Ložajića aleksandar.lozajic@webpssf.com

*   Ljiljanu Brdarević   ljiljana.brdarevic@webpssf.com

Telefon: 011 / 715 – 69 – 40