Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

K O N K U R S za subvencionisanje privatnih preduzeća od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

 Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova raspisuje konkurs za subvencionisanje privatnih preduzeća od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Sekretarijat dodelјuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.300.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 11 – 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 1.300.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 4.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.
Konkurs predstavlјa osnov za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Konkurs je otvoren do 01.06. 2013. godine

CILjEVI FINANSIRANјA:

– Podrška projektima koji će putem investicionih ulaganja u opremu obezbediti unapređenje i razvoj procesa proizvodnje u oblasti starih zanata ( kapitalne subvencije );
– Podrška nabavci proizvodnog materijala kako bi se pomoglo da ožive gotovo nestale veštine pojedinih starih zanata (tekuće subvencije );

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. Preduzetnici, mala i srednja preduzeća iz sektora poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji AP Vojvodine, registrovani u Agenciji za privredne registre.
2. Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3., Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13).
3. Privredni subjekt korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su mu dodelјene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13 ).
4. Privredni subjekt može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlјaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom “Ne otvarati – prijava na Konkurs za STARE ZANATE” poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.
Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Dokumentacija za zaklјučenje ugovora:
Korisnik je dužan da davaocu sredstava preda blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487- 4668.

LINK