Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva.

Osnovni cilј dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća. Za realizaciju ove kreditne linije sredstva je obezbedila Autonomna pokrajina Vojvodina u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju mala i srednja preduzeća sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine. Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Uslove kreditiranja,način podnošenja zahteva i potrebnu dokumentaciju možete pogledati u konkursu koji možete preuzeti sa sledećeg linka:

Konkurs za dugoročne kredite i trajna obrtna sredstva

Ostala dokumentacija za preuzimanje:

Zahtev za dugoročni kredit za trajna obrtna sredsva

Izjava o povezanim licima

Izjava o dodeli državne pomoći

Projekcija bilansa stanja i uspeha za tekuću godinu – pravna lica

Sadržaj plana za trajna obrtna sredstva

Konkurs se nalazi na sajtu: http://www.rfapv.rs/