Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana za mlade opštine Kovačica

Poštovani sugrađani,

otvorena je javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana za mlade opštine kovačica 2014.-2019. godine.Na javnoj raspravi održanoj 28. novembra došlo se do odluke da se rok za javnu raspravu po ovom dokumentu produži za dve nedelje.Stoga, zbog obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa, ovaj dokument će biti na javnoj raspravi do 16. decembra ove godine. Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade Kovačica možete preuzeti u elektronskoj formi a štampana verzija koju ćete moći pogledati će se nalaziti u prostorijama opštine Kovačica i prostorijama Kancelarije za mlade opštine Kovačica.

 

Komentare i predloge za izmenu i dopunu Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade možete dostaviti Kancelariji za mlade:

– na elektronsku adresu: kzm@kovacica.org;

– na adresu Kancelarije za mlade, Maršala Tita 50, Kovačica;

– doneti lično u prostorije Kancelarije za mlade, svakog dana od 14 do 16h.

Javna rasprava je otvorena do 16.12.2013. godine. Po završetku javne rasprave biće pripremljen konačan dokument o kojem će odlučivati Opštinsko veće i Skupština opštine.

Tekst Nacrta dokumenta u elektronskoj formi možete preuzeti klikom na link koji se nalazi ispod ovog teksta.

Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jedan od osnovnih fokusa angažovanja faze projekta ,,Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji” (SoSYEP) Nemačke organizacije “Deutsche Gesellschaft  für Technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”, u cilju davanja podrške Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije u izgradnji struktura podrške i participacije mladih u Srbiji. Nacionalna strategija za mlade uzima princip decentralizacije kao model koji će omogućiti sprovođenje nacionalnih ciljeva, ali u skladu sa specifičnim potrebama mladih u svakoj lokalnoj zajednici. Stvaranje lokalnih akcionih planova za mlade upravo ima funkciju da se lokalne specifičnosti i potrebe, kao i ciljevi projektovani kroz Nacionalnu strategiju, inkorporiraju u okviru jednog dugoročnijeg plana razvoja lokalnih zajednica. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja osnovu decentralizovane implementacije Nacionalne strategije za mlade.Kancelarija za mlade opštine Kovačica je u 2013. godini, u cilju implementacije Nacionalne strategije za mlade na loklanom nivou, pokrenula inicijativu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Kovačica 2014 – 2019.

Šta je Lokalni akcioni plan?

Akcioni plan predstavlja dokument kojim se planira vođenje brige o mladima. Akcioni plan je deo strateškog planiranja kojim se utvrđuju osnovna načela politike prema mladima.Odlike Lokalnog akcionog plana za mlade (LAP-a) su:uključenost, demokratičnost i otvorenost;zasnovan je na dogovoru svih zainteresovanih strana;prepoznaje i podstiče dalji razvoj sposobnosti mladih; posmatra mlade kao potencijal;dokument čitave opštine i zainteresovanih strana je dugoročan i nije vezan samo za mandat jedne političke koalicije na lokalnim nivou.Lokalni akcioni plan za mlade (LAP) treba da odredi ulogu društva prema mladima, moguću ulogu mladih prema društvu, kao i načine za uspostavljanje partnerskog odnosa. Zato je neophodno precizno definisati: prava, uloge i odgovornosti, kao i jasne institucionalne mehanizme koji će mladima otvoriti prostor za delovanje i pomoći im da nađu svoje mesto u društvu. Preduslovi za razvoj i realizaciju LAP-a su: širok konsultativni process i saradnja između organa lokalne samouprave, nevladinog sektora i samih mladih. Svaka strategija za mlade mora da poštuje postojeće potrebe mladih, ali i da bude u kontaktu sa realnim stanjem u zajednici. LAP mora da pođe od Ustava Republike Srbije, a pre svega: Nacionalne strategije i Akcionog plana za mlade Republike Srbije i strateških ciljeva definisanih u dokumentima koje je donela Vlada Republike Srbije.

Šta dobijamo?

Opština Kovačica želi da kroz izradu lokalnog akcionog plana (LAP) za mlade, obezbedi:

– Plansko i dugoročno rešavanje problema mladih, uz kreiranje mera i usluga prilagođenih stvarnim potrebama mladih u konkretnoj lokalnoj sredini

– Ekonomičnije korišćenje postojećih resursa (materijalnih, tehničkih, institucionalnih i ljudskih) kroz umrežavanje lokalnih institucija i organizacija

– Ekonomično i ciljano trošenje opštinskog budžeta

 

Nacrt lokalnog akcionog plana za mlade