Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Bespovratna sredstva za realizaciju projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa.

Rok za podnošenje prijave je 16. decembar 2013. godine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodelјuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa zemlјoradničkih zadruga, registrovanih polјoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sledeće namene:

A) izradu projektno – tehničke dokumentacije

B) izradu novih bušotina – realizaciju projekata

 Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodelјuju (de minimis državna pomoć) mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa koja koriste ili će koristiti hidrotermalne resurse u polјopriredi, turizmu, medicinske i sportsko-rekreativne svrhe i to:

  • za potrebe lečenja i rekreacije
  • za potrebe grejanja i tople vode
  • za proizvodnju električne energije
  • za potrebe polјoprivrede (za zagrevanje staklenika, ribnjaka, zemlјišta i sl)
  • za potrebe industrije.

 Pravo učešća na konkursu imaju zemlјoradničke zadruge, registrovana polјoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici privatna preduzeća, registrovanih polјoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koja koriste ili će koristiti hidrotermalne resurse u polјopriredi, turizmu medicinske i sportsko-rekreativne svrhe, koji ispunjavaju obaveze propisane Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili se upućuju poštom, obavezno u pismenoj formi isklјučivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose u dva primerka, overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom naziva konkursa, na adresu: 

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Bulevar Mihajla Pupina broj 16

21000 Novi Sad

Konkurs možete pogledati na linku: LINK

Dokumentacija:

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

Obrazac prijave na konkurs

Obrazac izjave za pravna lica

Obrazac izjave za nosioce individualnog poljoprivrednog gazdinstva

Obrazac izjave obaveza prema Sekretarijatu

Obrazac izjave o ranijem korišćenju sredstva APV

Obrazac izjave o sudskom postupku