Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o izdatoj dozvoli za upravljanje otpadom

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko-pravne i inspekcijske poslove obaveštava javnost da je na zahtev operatera postrojenja za upravljanje otpadom Banat metal DOO industrijsko naselje bb Debeljača, izdata intgralna dozvola za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada. U sprovedenom postupku doneto je rešenje broj 501-42/13-04 od 10.12.2013. godine, kojim se operateru Banat metal DOO, Industrijsko naselje bb Debeljača, izdaje integralna dozvola za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada, na zakupljenoj lokaciji na kat. parc. top. br. 3644/7 K.O. Debeljača, Industrijsko naselje bb Debeljača, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera, a na osnovu članova 59. 60. i 64. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10).Uvid u dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama opštinske uprave opštine Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko-pravne i inspekcijske poslove, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova.Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10).