Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkursna dokumentacija nabavka dobra – kupovina gasnog ulja ekstra lako evro el za loženje za potrebe grejanja organa opštine Kovačica

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-14/2014-14 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 404-15/2014-14, pripremljena je: KONKURSNA DOKUMENTACIJA u otvorenom postupku za javnu nabavku – kupovina gasnog ulja ekstra lako evro el za loženje za potrebe grejanja organa opštine Kovačica, JN br 01 / 2014. Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku teksta.

 

Javna nabavka 21.01.2014