Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE raspisuje Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose.

GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 DINARA

Pravo učešća na Konkursu imaju:

– Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava,
– Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i
– Mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, u cilju povećanja skladišnih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

Po ovom konkursu garantovaće se za kredite odobrene za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa, kao i nabavku prateće opreme za silose.
Predmet garantovanja po ovom Konkursu neće biti finansiranje troškova izrade projektne dokumentacije, troškova pribavljanja dozvola, građevinski radovi, uređivanje zemljišta, ograđivanje zemljišta, kao i izgradnja prilaznih puteva i sl.

Detalji