Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANјE

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini. 

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (dalјem tekstu: Javni poziv) predstavlјa osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta (dalјem tekstu: Subvencija), u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji zapošlјavaju nezaposlena lica prijavlјena na evidenciju Nacionalne službe za zapošlјavanje na teritoriji AP Vojvodine (u dalјem tekstu: Filijala NSZ).

Pokrajinskim akcionim planom zapošlјavanja za AP Vojvodinu u 2014. godini, za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošlјavanja (otvaranje novih radnih mesta i samozapošlјavnje) planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara.

Visina Subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novootvorenom radnom mestu, odnosno 150.000,00 dinara za zapošlјavanje lica starijeg od 50 godina.

Subvencija se uplaćuje na namenski račun otvoren kod Uprave za trezor, ukoliko je poslodavac registrovan kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo). Po Javnom pozivu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu subvencije. Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela Subvencije po istom Javnom pozivu, pod uslovom da za svaki zahtev obezbedi sredstvo obezbeđenja koje odgovara ukupnom iznosu dodelјenih subvencija (Odelјak V ZAKLjUČIVANјE UGOVORA – Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza).

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na Subvenciju može ostvariti poslodavac pod uslovom:
1. da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;

2. da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

3. da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

4. da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

5. da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao.

Detaljnije pogledajte ovde.