Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni poziv

Komesarijat za izbeglice i migracije, Beograd , raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za stvaranje i poboljšanje uslova kroz dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica kroz dohodovne aktivnosti. Izneđu Komesarijata i opštine Kovačica potpisan je Ugovor o saradnji na realizaciji ovog konkursa koji se realizuje putem formiranja Komisije za sprovođenje konkursa , raspisivanjem Javnog poziva za izbeglice koje će konkurisati , zatim prikupljanjem potrebne dokumentacije od strane Korisnika , pravljenjem rang liste i dodeljivanjem Odluke o dodeli pomoći.

U postupku dodele sredstava opštini Kovačica dodeljuje  se 15 paketa od po 200.000RSD  ( ukupno 3.000.000 RSD )  u kojima opština učestvuje sa 5% sredstava opštine. U prethodnoj dinamici postupaka oformljena je Komisija za sprovođenje postupka, raspisan Javni poziv koji je objavljen na oglasnoj tabli opštine  dana 17.11.2014 godine a traje sve do 01 .12.2014 godine. Javni poziv tačno utvrđuje  način učestvovanja na javnom  pozivu  i sva potrebna dokumenta koja se moraju priložiti od strane korisnika. Pozivaju se sva lica sa teritorije opštine Kovačica koja su izbegla ili prognana lica sa teritorija bivših Jugoslovenskih republika da se , ako ispunjavaju uslove javnog poziva , prijave na Javni poziv . Obrazac Prijave se može  preuzeti u opštini Kovačica ulica Maršala Tita broj 50. Komisija je na sastanku od 10.12.2014 godine ustanovila  Predlog liste reda prvenstva za dodelu pomoći. Predlog liste Komisija objavljuje na oglasnoj tabli opštine Kovačica, a obaveštenje o objavljivanju Predloga liste na internet stranici opštine, oglasnim tablama mesnih kancelarija i sredstvima javnog informisanja koja pokrivaju teritoriju opštine. Na Predlog liste podnosilac Prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Predloga liste. Komisija je obavezna da o pristiglim prigovorima odgovori u roku od  30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.