Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs udruženjima građana / udruženjima žena sa ciljem podizanja kapaciteta organizacija i unapređenja rada

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisuje:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana / udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine sa ciljem podizanja kapaciteta organizacija i unapređenja rada

CILJ FINANSIRANJA:

Podizanje kapaciteta organizacija za organizaciju i sprovođenje programa, skupova, edukacija i sl, u oblasti ravnopravnosti polova.

Rok za podnošenje prijave je 01.04.2015. godine.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana/ udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu oblast ravnopravnosti polova.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 120.000,00 dinara (stodvadesethiljadadinara).

Udruženja građana/ udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

– rešenje o registraciji podnosioca prijave
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– budžet projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana /udruženja žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova”.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu dve blanko solo menice, registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609.

Detaljnije