Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU raspisuje:

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

PROJEKTI KOJI ĆE SE FINANSIRATI
•Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
•Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;
•Projekti naučno-stručnog karaktera sa ciljem smanjenja diskriminacije žena u sportu (istraživanja, skupovi, seminari, tribine i sl.).

ROK ZA PRIJAVU

9. april 2015.

PODNOSIOCI ZAHTEVA
1.Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
•da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
•da dostave kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
•da dostave dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
•da dostave predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva,

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU
3.000.000,00 dinara

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije