Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

JAVNI UVID NACRTA PDR ZA VETROPARK “KOVAČICA” I IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PDR NA ŽIVOTNU SREDINU

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS” broj 72/09 i 81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11), člana 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” broj 135/04 i 88/10) i člana 60. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (“Službeni glasnik RS” broj 31/10, 69/10 i 16/11), Odeljenje za urbanizam, stambeno -komunalne i inspekcijske poslove opštine Kovačica

OGLAŠAVA

IZLAGANJE NA JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA VETROPARK “KOVAČICA” – NACRT PLANA – I IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ    PROCENI UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA VETROPARK “KOVAČICA” NA ŽIVOTNU SREDINU

 

I

Izlaže se na javni uvid Plan detaljne regulacije za vetropark “Kovačica” – Nacrt Plana (u daljem tekstu Nacrt Plana) i Izveštaj o strateškoj proceni Plana detaljne regulacije za vetropark “Kovačica” na životnu sredinu (u daljem tekstu Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) koji obuhvataju teritoriju k.o. Debeljača od Državnog puta II reda 111 do granice sa k.o. Padina, deo teritorije k.o. Kovačica i deo teritorije k.o. Crepaja od Državnog puta II reda 111 do granice sa k.o. Padina.

II

Javni uvid Nacrta Plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 20. oktobra do 19. novembra 2012. godine.

Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid, u prostorijama zgrade Opštine Kovačica, ul. Maršala Tita br. 50, u holu na drugom spratu i u kancelariji br. 29 zgrade opštine Kovačica, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova.

Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti, u digitalnom obliku, na zvaničnoj internet adresi opštine Kovačica (www.kovacica.org).

III

Javna prezentacija Nacrt Plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja održaće se dana 26. oktobra 2012. godine u 12,00 časova u velikoj sali zgrade Opštine Kovačica.

IV

Primedbe na izloženi Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, zainteresovana pravna i fizička lica, mogu podneti isključivo u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br, 50 u Kovačici, u toku trajanja javnog uvida do 19. novembra 2012. godine.

V

Javna sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati prispele primedbe održaće se posle završetka javnog uvida dana 28. novembra 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji br. 13 zgrade Opštine Kovačica.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti telefona 013/661-122, lokal 123.

Veliki Grb Republike Srbije