Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za ženske organizacije

K  O  N  K  U  R S

 

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NAMENJENIH   UNAPREĐENJU POLOŽAJA I AFIRMACIJI STVARALAŠTVA ŽENA NA SELU NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva  Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  2.000.000,00 dinara  (slovima:dvamilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena na selu  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  seoskih udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i      turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja,

– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena iz seoskih sredina na viši nivo sticanjem novih znanja i veština,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini.

Više o ovome u pozivnom dokumentu pokrajinskog sekretarijata (zajedno sa obrascem) možete preuzeti sa sledećeg linka:

Konkurs za žensko stvaralaštvo