Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o legalizaciji

legalizacijaObaveštavaju se građani opštine Kovačica, koji su izgradili, odnosno rekonstruisali ili  dogradili objekte bez građevinske dozvole,odnosno bez odobrenja  za izgradnju ili su odstupili od odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta do danastupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. gl. R. Srbije“ br.72/09 i 81/09), odnosno do 11.09.2009.g. su u OBAVEZI da u periodu od 11.septembra 2009.g. do11.marta 2010.g. podnesu ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU bespravno izgrađenih objekata.

Formular možete preuzeti sa sledećeg linka:

Zahtev za legalizaciju objekata

Građani koji su  uredno podneli prijavu za legalizaciju po ranije važećem Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl. gl. R. Srbije br.47/03 i34/06), nemaju obavezu podnošenja zahteva, već se ta prijava  smatra zahtevom u smislu  ovog zakona   ali su u obavezi  da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona dostave dokaze propisane ovim zakonom za legalizaciju.

Uz zahtev se podnosi:

 

I) Za porodično-stambeni objekat do 100m2 i stambeni objekat preko 100m2 sa jednim stanom (po članu 188. Zakona)

* Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa  na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu,
* Fotografije objekta,
* Tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta,
* Dokaz o uplati administrativne takse.

II) Za stambeni objekat  sa više stanova,stambeno-poslovni objekat, poslovni  i proizvodni objekat (po članu 189. Zakona)

·        Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa  na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu,

·        Fotografije objekta,

·        Zapisnik o izvršenom veštačenju  o ispunjenosti uslova  za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom  građevinskom površinom, izrađen od strane pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova,

·        Dokaz o uplati administrativne takse.

III) Za pomoćne objekte (po članu 190. Zakona)

* Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa  na građevinskom zemljištu , odnosno pravu svojine na objektu,
* Fotografije objekta,
* Dokaz o uplati administrativne takse.

IV) Za objekte za koje je izdato  odobrenje za izgradnju  po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a kojim je odstupljeno od izdatog odobrenjai potvrđenog glavnog projekta (po članu 192. Zakona)

* Dokaz o pravu svojine,odnosno zakupa  na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu,
* Projekat izvedenog objekta izradjen u skladu sa ovim zakonom,
* Dokaz o uplati administrativne takse.

V) Za objekte izgrađene  iz sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava  pravnih lica čiji je osnivač R. Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (počlanu 191. Zakona)

·        Zapisnik o izvršenom veštačenju o tehničkoj ispravnosti i ispunjenosti  uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova , koji sadrže geodetski snimak  objekta na kopiji plana parcele , sa iskazanom bruto  razvijenom građevinskom površinom  u osnovi objekta,izrađen od strane privrednog društva , odnosno drugog pravnog lica  upisanog u odgovarajući registar za obavljanje  tih poslova,

Napomena: Ako nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost legalizacije, obaveštava podnosioca zahteva da u roku od 60 dana dostavi dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište.

Visina administrativne takse i naknade na zahtev:

Republička administrativna taksa: 200din.

Primalac: Republika Srbija

Tekući račun: 840-742221843-57

Poziv na broj: 97        32-216

Naknada za rad organa uprave: za stambene i pomoćne 250 din.  a za poslovne 340 din.

Primalac: Opština Kovačica

Tekući račun: 840-742351843-94

Poziv na broj: 97        32-216

Mesto nabavke obrasca, predaja zahteva i dokumentacije: Uslužni centar

Telefon za informacije: 661-122lok.123 i 226

 

Kovačica 11.09.2009.g.

 

ODELJENJE ZA URBANIZAM,
STAMBENO-KOMUNALNE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE