Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni uvid plana detaljne regulacije priključnog dalekovoda 220 kv za kompleks vetroelektrane “Alibunar”

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), člana 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 88/10) i člana 56. i 57. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ broj 64/15), Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica

 

OGLAŠAVA

IZLAGANJE NA JAVNI UVID

PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIKLJUČNOG DALEKOVODA 220 KV

ZA KOMPLEKS VETROELEKTRANE “ALIBUNAR”

OD PLANIRANE TS 220/35 KV NA PROSTORU OPŠTINE ALIBUNAR

DO PRIKLJUČKA NA PRENOSNU MREŽU NA PROSTORU OPŠTINE KOVAČICA

–  NACRT PLANA –

I

IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIKLJUČNOG DALEKOVODA 220 KV

ZA KOMPLEKS VETROELEKTRANE “ALIBUNAR”

OD PLANIRANE TS 220/35 KV NA PROSTORU OPŠTINE ALIBUNAR

DO PRIKLJUČKA NA PRENOSNU MREŽU NA PROSTORU OPŠTINE KOVAČICA

I

Izlaže se na javni uvid Plan detaljne regulacije priključnog dalekovoda  220kV za kompleks vetroelektrane “Alibunar”, od planirane TS 220/35 kV na prostoru opštine Alibunar do priključka na prenosnu mrežu na prostoru opštine Kovačica – Nacrt Plana (u daljem tekstu Nacrt Plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije priključnog dalekovoda  220kV za kompleks vetroelektrane “Alibunar”, od planirane TS 220/35 kV na prostoru opštine Alibunar do priključka na prenosnu mrežu na prostoru opštine Kovačica (u daljem tekstu Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) koji obuhvataju deo trase dalekovoda na teritoriji Opštine Kovačica.

II

Javni uvid Nacrta Plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja održaće se u trajanju od 30 dana, od 23. oktobra do 21. novembra 2015. godine.

Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izložen na javni uvid, u prostorijama zgrade Opštine Kovačica, ul. Maršala Tita br.50, u holu na drugom spratu i u kancelariji br.29 zgrade Opštine Kovačica, svakog radnog dana od 900 do 1400 časova.

Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti, u digitalnom obliku, u toku trajanja javnog uvida, na zvaničnoj internet adresi Opštine Kovačica (www.kovacica.org) i u prostorijama Mesnih zajednica:

  • Mesna zajednica Crepaja, Trg oslobođenja br.5,
  • Mesna zajednica Padina, Trg oslobođenja br.9.

III

Javna prezentacija Nacrta Plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja održaće se dana 02. novembra 2015. godine u 1200 časova u velikoj sali zgrade Opštine Kovačica.

IV

Primedbe na izloženi Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja zainteresovana pravna i fizička lica, mogu podneti isključivo u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici, u toku trajanja javnog uvida.

V

Javna sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati prispele primedbe održaće se posle završetka javnog uvida dana 26. novembra 2015. godine sa početkom u 14oo časova u kancelariji br.13 zgrade Opštine Kovačica.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/661-122, lokal 123.