Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javna prezentacija urbanističkog plana J&M Corn

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl.Glasnik R.Srbije br.72/2009 i 81/09-ispravka , 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja načinu (“Sl.glasnik R. Srbije” br. 64/2015),

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštinske Uprave Opštine Kovačica, Maršala Tita br. 50

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

 URBANISTIČKOG  PROJEKTA  br. 12/15 kao urbanističko – arhitektonske razrade lokacije za  dogradnju SILOSA uz postojeće podno skladište i izmeštanje dela dalekovoda na Kompleksu za skladištenje žitarica na kat. parceli 6346 K.O. Crepaja

1.) Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA br. 12/15   Investitora  “J&M CORN”doo iz Crepaje ul. Mlinska bb, obaviće se u zgradi opštine Kovačica ul. M. Tita br. 50 (u kancelariji broj 29), u periodu od 23.12.2015.g. do 29.12.2015.g. svakog radnog dana od 10-14 časova.

2.) Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta je Arhitektonski studio “art B” iz Kovačice ul. Patrisa Lumumbe br. 2.

3.) Ovlašćena lica za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije su Janko Hološ i Ivan Babka.

4.) Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid  u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije  dostave svoje primedbe  i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, ul. M.Tita br. 50, a najkasnije do 16.00 časova  poslednjeg dana trajanja javne prezentacije 29.12.2015.g.

Sve informacije u vezi sa Oglasom se mogu dobiti telefonom 013/661-122 lokal 123.