Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kovačica

Na osnovu člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik R. Srbije“ br.24/12, 48/15 i 99/15), člana 2. Odluke o pribavljanju, korišćenju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini  Opštine Kovačica („Sl.list Opštine Kovačica“ br. 9/13, ) i Zaključka Opštinskog veća broj  06-25-4/16-01 od 31.03. 2016.g.,Opštinsko veće opštine Kovačica objavljuje

  OGLAS

o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kovačica, radi izgradnje proizvodnih objekata

 

 1. Predmet Oglasa je otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Kovačica, upisane u list nepokretnosti br.1491 KO Debeljača, radi izgradnje proizvodnih objekata i to:

-građevinsko zemljište označeno kao K.P. br. 1949 KO Debeljača u Debeljači, u ul. Ž. Zrenjanina bb, ukupne površine 12 ara i 62 m2.

 

 1. Otuđenje predmetne nepokretnosti iz javne svojine će se obaviti putem javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovačica.

 

 1. Početna cena po kojoj se nepokretnost otuđuje iz javne svojine utvrđena je u visini tržišne vrednosti , a na osnovu procene poreskog organa br. 436-320/16 od 20.04.2016.g. Isplata kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

 1. Početna cena za otuđenje predmetne nepokretnosti u postupku javnog nadmetanja iznosi 4.620,60 evra. Depozit iznosi 924,04 evra , odnosno 20 % od početne cene, s tim da se uplata depozita vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate na blagajni opštinske uprave Opštine Kovačica.

 

 1. Licitacioni korak iznosi 1 % od početne cene, odnosno 46,20 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanja javnog nadmetanja.

 

 1. Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 30 dana od dana  donošenja odluke da se nepokretnost otuđi najpovoljnijem ponuđaču uz obavezu da ponuđeni iznos mora biti uplaćen u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.

 

 1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirene obaveze prema lokalnoj samoupravi (Opštini Kovačica), a kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviši iznos ponuđene kupoprodajne cene. Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži: ime i prezime, adresu, odnosno poslovno ime, sedište, broj telefona, PIB, matični broj, i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu za javno nadmetanje sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici u obavezi su da dostave sledeće dokaze:
 • Izvod iz APR ( ne stariji od datuma objavljivanja oglasa) i potvrdu o PIB,
 • Dokaz da učesnik nema neizmirene obaveze prema lokalnoj samoupravi (budžetu Opštine Kovačica),
 • Dokaz o uplaćenom depozitu, u visini od 20 % početne cene, na blagajni opštine Kovačica, obračunat po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.

Uz prijavu za javno nadmetanje  sva zainteresovana fizička lica u obavezi su da dostave sledeće dokaze:

 • Fotokopiju lične karte,
 • Dokaz o uplaćenom depozitu, u visini od 20% početne cene, na blagajni opštine Kovačica, obračunat po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, dostavlja se punomoćje za zastupanje koje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Uplata depozita od strane lica koje nije podnosilac prijave, neće biti prihvaćena, te će se prijava uz tako uplaćen depozit smatrati nepotpunom.

Depozit će biti vraćen učesnicima koji nisu uspeli u javnom nadmetanju u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose na adresu: Komisija  za sprovođenje postupka izdavanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovačica, 26210 Kovačica, Ul.M. Tita br. 50  do 30.maja 2016.g. do 12.00 sati, bez obzira na način dostave, sa naznakom:”Prijava na Oglas za javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti” –NE otvarati.

Javno nadmetanje će se održati dana 30.maja 2016.g. sa početkom u 14.00 sati u Sali skupštine opštine  Opštine Kovačica, M.Tita br. 50.

Podnosioci nepotpune i neblagovremene prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju smatraće se da je odustao od prijave.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i nepotpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje prihvati kao kupoprodajnu cenu  nepokretnosti, s tim da ukoliko  ne prihvati kupoprodajnu cenu gubi pravo na vraćanje depozita.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene, a odustane od date ponude, gubi pravo na vraćanje depozita.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 063/504-524.

 

Oglas objaviti u dnevnom listu “Politika”, na oglasnoj table Opštinske uprave opštine Kovačica i na veb stranici  opštine Kovačica (www.kovacica.org).

 

 

 

 

                                                                                                                             OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KOVAČICA

PREDSEDNIK

Husarik Jan