Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora metodom javnog nadmetanja

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik R.Srbije“  br.24/12, 48/15 i 99/15), člana 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Sl.list Opštine Kovačica“ br.7/16) i Zaključka Opštinskog Veća br.06-39-2/16-01 od 31.05.2016.g., Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovačica objavljuje:

JAVNI OGLAS

ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

METODOM JAVNOG NADMETANJA

 

1.) Izdaje se u zakup poslovni prostor na kojem pravo svojine ima Opština Kovačica,  metodom javnog nadmetanja, na period do jedne godine, i to:

  • POSLOVNI PROSTOR u Samošu, ul.M.Tita br.23, ukupne površine 128,93 m2.

2.)Tržišna i početna visina zakupnine poslovnog prostora iz tačke 1.ovog oglasa  iznosi 100 dinara po m2 za period od mesec dana, utvrđene u članu 23. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Sl.list Opštine Kovačica“ br.7/16).

3.)Izdavanje u zakup navedenog poslovnog prostora obaviće se putem javnog nadmetanja. Sva zainteresovana lica, lično ili putem ovlašćenog zastupnika, mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

4.) Javni oglas biće objavljen  u sredstvima javnog informisanja na teritoriji opštine Kovačica, na oglasnoj tabli i internet stranici  Opštine Kovačica.

5.)Zainteresovana lica mogu pogledati poslovni prostor koji se daje u zakup u vreme trajanja javnog oglašavanja.

6.)Prijave za javno nadmetanje primaju se od dana objavljivanja oglasa, odnosno od 06.06.2016.godine do 13.06.2016.godine, do 16.00 časova bez obzira na način dostave, predajom na pisarnici uslužnog centra opštine Kovačica ul.M.Tita br. 50., u zatvorenoj koverti na ime – KOMISIJA za izdavanje u zakup poslovnog prostora, sa naznakom “Prijava na Oglas za javno nadmetanje poslovnog prostora u Samošu”-NE OTVARATI.

7.)Prijava treba da sadrži: osnovne podatke o zainteresovanom fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je kod nadležnog organa registrovno za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup, uz koju prilaže:

-za fizička lica fotokopiju lične karte,

-za preduzetnike fotokopiju lične karte, overenu  fotokopiju rešenja o upisu u Agenciji za privredne registre i potvrdu o PIB-u,

-za pravna lica overenu  fotokopiju rešenja o upisu u Agenciji za privredne registre i potvrdu o PIB-u, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

-dokaz o uplati depozita,

-dokaz o imirenim obavezama po osnovu ranijih zakupa, poreza na imovinu, naknade za građevinsko zemljište i komunalne takse ili uverenje da ne postoji obaveza plaćanja.

8.)Poslovni prostor se izdaje na period od godinu dana.

9.)Poslovni prostor se izdaje za obavljanje poslastičarske delatnosti  kao i mogućnost  organizovanja aktivnosti iz oblasti sporta (stoni tenis, šah , takmičenje u karaokama i sl.).

10.)Depozit na ime učešća u javnom nadmetanju  iznosi  u visini jedne  mesečne zakupnine za poslovni prostor, odnosno 12.893,00 dinara koji se uplaćuje na blagajni opštine Kovačica, II sprat kancelarija br.32.

11.)Licitacioni korak iznosi 20,00 dinara po 1m2 poslovnog prostora.

12.)Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave NE MOGU učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a nepotpune  ili neblagovremene prijave se odbacuju.

13.)Postupak javnog nadmetanja će se smatrati uspelim i u slučaju dostavljanja jedne blagovremene i potpune prijave, kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem , ako prihvati početnu visinu zakupnine. Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

14.)Ponuđač koji je učinio najpovoljniju ponudu obavezan je da potpiše izjavu da je ponudio najviši iznos zakupnine sa naznakom ponuđenog iznosa.

15.)Lice koje je izlicitiralo najviši iznos zakupnine za 1m2 poslovnog prostora je dužno da u roku od sedam  dana od dana donošenja odluke opštinskog veća o davanju u zakup poslovnog prostora zaključi Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

16.)Ukoliko lice iz tačke 14.ovog oglasa ne zaključi Ugovor o zakupu poslovnog prostora  u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, gubi pravo na povraćaj depozita koji je uplatio za učešće u javnom nadmetanju, a zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora biće ponuđeno prvom sledećem najpovoljnijem ponuđaču.

17.Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status  zakupca ili drugog najpovljnijeg ponuđača, depozit se vraća istog dana do 16.00 časova na blagajni opštine Kovačica.

18.)Lice kome je poslovni prostor izdat u zakup obavezno je da: koristi poslovni prostor u skladu sa namenom  koja je utvrđena ugovorom, ne daje poslovni prostor u podzakup odnosno ne daje na korišćenje drugom licu, u određenom roku plaća zakupninu,  na dan zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora na račun zakupodavca uplati dve mesečne zakupnine na ime urednog obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, plaća troškove električne energije i ostale komunalne usluge, preda poslovni prostor u ispravnom stanju nakon isteka vremena zakupa, nadoknadi eventualnu štetu nastalu u poslovnom prostoru koja je nastala za vreme korišćenja).

19.)Javna licitacija će se održati 14.juna 2016.godine sa početkom u 12.00 časova u skupštinskoj sali na II spratu u zgradi opštine Kovačica ul.M.Tita 50.

 

KOMISIJA ZA IZDAVANJE U ZAKUP, OTUĐENJA

I PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI

U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KOVAČICA