Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni oglas za izdavanje u zakup stana metodom javnog nadmetanja

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik R.Srbije“  br.24/12, 48/15 i 99/15), člana 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Sl.list Opštine Kovačica“ br.7/16) i Zaključka Opštinskog Veća br.06-50-9/16-01 od 12.08.2016.g., Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovačica objavljuje:

JAVNI OGLAS

ZA IZDAVANJE U ZAKUP STANA

METODOM JAVNOG NADMETANJA

 

1.) Izdaje se u zakup STAN na kojem pravo svojine ima Opština Kovačica,  metodom javnog nadmetanja, na period  od 5 godina, i to:

  • STAN u Crepaji u zgradi Mesne Zajednice , Trg oslobođenja  5, ukupne površine 43,70 m2.

2.)Tržišna i početna visina zakupnine poslovnog prostora iz tačke 1.ovog oglasa  iznosi 150 dinara po m2, odnosno 6.555,00 dinara za ceo stan  za period od mesec dana, utvrđene u članu 23. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Sl.list Opštine Kovačica“ br.7/16).

3.)Izdavanje u zakup navedenog stana obaviće se putem javnog nadmetanja. Sva zainteresovana lica, lično ili putem ovlašćenog zastupnika, mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

4.) Javni oglas biće objavljen  u sredstvima javnog informisanja na teritoriji opštine Kovačica, na oglasnoj tabli i internet stranici  Opštine Kovačica.

5.)Zainteresovana lica mogu pogledati stan koji se daje u zakup u vreme trajanja javnog oglašavanja u periodu od 12.00h do 14.00h.

6.)Prijave za javno nadmetanje primaju se od dana objavljivanja oglasa, odnosno od 07.09.2016.godine do 14.09.2016.godine, do 12.00 časova bez obzira na način dostave, predajom na pisarnici uslužnog centra opštine Kovačica ul.M.Tita br. 50., u zatvorenoj koverti na ime – KOMISIJA za izdavanje u zakup nepokretnosti opštine Kovačica, sa naznakom “Prijava na Oglas za javno nadmetanje stana u Crepaji”-NE OTVARATI.

7.)Prijava treba da sadrži: osnovne podatke o zainteresovanom fizičkom licu,  uz koju prilaže:

– fotokopiju lične karte,

-dokaz o uplati depozita,

8.)Depozit na ime učešća u javnom nadmetanju  iznosi  u visini jedne  mesečne zakupnine za stan, odnosno 6.555,00 dinara, koji se uplaćuje na dan održavanja javnog nadmetanja na  blagajni opštine Kovačica, II sprat kancelarija br.32.

9.)Licitacioni korak iznosi 10,00 dinara po 1m2 stana.

10.)Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave NE MOGU učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a nepotpune  ili neblagovremene prijave se odbacuju.

11.)Postupak javnog nadmetanja će se smatrati uspelim i u slučaju dostavljanja jedne blagovremene i potpune prijave, kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem , ako prihvati početnu visinu zakupnine. Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

12.)Ponuđač koji je učinio najpovoljniju ponudu obavezan je da potpiše izjavu da je ponudio najviši iznos zakupnine sa naznakom ponuđenog iznosa. Ukoliko odbije da potpiše izjavu, predsednik Komisije, poziva sledećeg najpovoljnijeg ponuđača da potpiše izjavu, a ako odbije da potpiše izjavu, javno nadmetanje se proglašava neuspešnim.

13.)Lice  iz tačke 12.ovog Oglasa koje je steklo status zakupca je dužno da u roku od sedam  dana od dana donošenja odluke opštinskog veća o davanju u zakup stana zaključi Ugovor o zakupu stana.

14.)Ukoliko lice iz tačke 13.ovog oglasa ne zaključi Ugovor o zakupu stana  u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup stana, gubi pravo na povraćaj depozita koji je uplatio za učešće u javnom nadmetanju.

15.)Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status  zakupca ili drugog najpovljnijeg ponuđača, depozit se vraća istog dana do 16.00 časova na blagajni opštine Kovačica.

16.)Lice kome je stan izdat u zakup obavezno je da: koristi stan u skladu sa namenom  koja je utvrđena ugovorom, ne daje stan u podzakup odnosno ne daje na korišćenje drugom licu, u određenom roku plaća zakupninu,  na dan zaključenja ugovora o zakupu stana na račun zakupodavca uplati dve mesečne zakupnine na ime urednog obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, plaća troškove električne energije i ostale komunalne usluge, preda stan u ispravnom stanju nakon isteka vremena zakupa, nadoknadi eventualnu štetu nastalu u stanu koja je nastala za vreme korišćenja).

17.)Javno nadmetanje  će se održati 14.09.2016.godine sa početkom u 14.00 časova u skupštinskoj sali na II spratu u zgradi opštine Kovačica ul.M.Tita 50.

 

KOMISIJA ZA IZDAVANJE U ZAKUP, OTUĐENJA

I PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI

U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KOVAČICA