Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Otvoreni poziv za konkurs Telenor fondacije #Uključisedigitalno

Otvoreni poziv za konkurs Telenor fondacije #Uključisedigitalno

 1. UVOD
  Kao najveći strani investitor u Srbiji, kompanija Telenor kroz aktivnosti Telenor fondacije ulaže u Srbiju i pomaže razvoj njenih društvenih potencijala. Koristeći sve prednosti telekomunikacione industrije,Fondacija pomaže u rešavanju izazova sa kojima se suočava srpsko društvo.
  #Uključisedigitalnotema je drugog ovogodišnjegkonkursa, a predstavlja poziv za sve zainteresovaneorganizacije.Naša očekivanja usmerena su na aplikacije koje promovišuulogu i značaj digitalizacijeinudeinovativna rešenjazasnovanana modernoj tehnologiji (izradamobilnih aplikacija, korišćenje savremenih tehnologijana inovativan način,inovativnaupotreba društvenih mrežau svrhu edukacije i promocije, i sl.)
 2. CILJ KONKURSA
  a) Podrška projektima fokusiranimna razvojodrživih digitalnih rešenja u četirioblasti:
  – obrazovanje,
  – socijalnainkluzijadruštveno ugroženih grupa,
  – kultura i umetnost i
  – zaštitaživotne sredine.
 3. b) Promovisanje pozitivnih strana Interneta sa ciljemstvaranja sigurnijeg digitalnogokruženju, pre svega kroz edukaciju mladih, njihovih roditelja i nastavnika.
 4. VREMENSKI OKVIR
  – Konkursse otvara19.09.2016.godine.
  – Rok za podnošenje prijava 18.10.2016.godine u 23.59h.
  – Pisano obaveštenje aplikantima o rezultatima konkursa biće dostavljeno do 18.11.2016. godine.
  – Aktivnosti obuhvaćene predlogom projekta ne bi trebalo da traju duže od jedne godine.
 5. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
  Osim novčanih sredstava, podrška obuhvata i mogućnosti korišćenja potencijala naše osnovne delatnosti kao i angažman zaposlenih. Pri evaluaciji projekata u razmatranje se uzimaju svi uključeni aspekti podrške kao i planirane aktivnosti.
  Ukupna podrška projektu (uključujući finansijsku podršku, servise i know-how):
  – Minimalna vrednost projektaje 1000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
  – Maksimalna vrednost može iznositi 15.000 EURu dinarskoj protivvrednosti.
 6. KRITERIJUMI ZA UZIMANJE PROJEKTA U RAZMATRANJE
  – Neophodno je dostaviti popunjen obrazac prijave za podršku Telenor fondacije.
  – Popunjen obrazacpotrebno je dostavitiu roku za podnošenje prijave, od 19. septembrado 18. oktobra 2016. godine.
  – Aplikaciju je potrebno dostaviti na srpskom ili na engleskom jeziku.
 7. PRAVO UČEŠĆA
  – Pravo učešća na konkursu imaju sve humanitarne organizacije, nevladine organizacije, institucije i fondacijeregistrovane u Srbiji.
  -Telenor fondacija u skladu sastrategijom podršku ne pruža pojedincima, sportskim klubovima i sportskim organizacijama.
 8. ZAKONSKA REGULATIVA
  – Sve predložene aktivnosti u okviru projekta potrebno je sprovoditi u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom.
  – Sva prava i obaveze obe stranebiće definisane potpisanim Ugovorom.
 9. DODATNA PRAVILA
  – Predloge projekata potrebno je dostavljeni u skladu sa formalnim zahtevima i u okvirima definisanog roka.
  – Telenor fondacija ima pravo da kontaktiraaplikanteza sve eventualne izmene i dopune u Obrascu prijave i dodatnoj dokumentaciji.

Napomena: Nepoštovanje bilo kog zahteva dovodi do odbijanja prijave projekta.

Detaljnije