Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

VI sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 30. novembra 2016. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je VI sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2016. godinu (treći dopunski budžet);

Razmatranje predloga Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naselja Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine Kovačica“ Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o zaduživanju Opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije;

Razmatranje predloga Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju Opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora Centra za socijalni rad „Kovačica“ Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor – Ustanova kulture od nacionalnog značaja;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Poslovno rekreativni centar „Relaks“ Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Doma kulture „Doina“ Uzdin;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Georgije“ Uzdin;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Saveta za kulturu, obrazovanje, omladinu, sport i društvene delatnosti;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Saveta za zdravstvo i prevenciju od bolesti zavisnosti;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Saveta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Saveta za poljoprivredu i stočarstvo;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Saveta za privredu, malu privredu i razvoj;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Komisije za ravnopravnost polova;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Komisije za posredovanje u rešavanju sporova – mirovno veće;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju Komisije za predstavke i žalbe.