Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Интерни оглас

Интерни оглас за радна места

Објављено 07.12.2016.године

На основу члана 4. Уредбе о интерном конкурсу („Службени Гласник РС“ број 17/2016),  члана 24. и члан 49. Одлуке о  Општинској управе општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица број 14/2013“) и Решења начелника Општинске управе општине Ковачица број:112-182/2016-02 од 06.12.2016.године начелник Општинске управе општине Ковачица расписује

 

И Н Т Е Р Н И    О Г Л А С

 

За радна места:

  1. Руководилац одељења за привреду и локални економски развој у Одељењу за привреду и локални економски развој  Општинске управе општине Ковачица ………………………………………………………………………..1 извршилац.
  2. Послови финансијско економско-комерцијалних послова инвестиција у Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ковачица ………………………………………………………………1 извршилац.

Општи услови за пријем у радни однос су:

  • да је пунолетан држављанин Републике Србије
  • да има прописану стручну спрему
  • да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места,
  • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови за обављање послова радних места:

Руководилац одељења за привреду и локални економски развој:

  • Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области друштвених наука, еконосмки, ФОН или правни факултет, познавање енглеског језика и рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства.

 

Послови финансијско економско-комерцијалних послова инвестиција:

  • Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године – економског или правног смера, положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства.

 

Тестирање кандидата ће се обавити усменим путем, постављањем три питања. За сваког кандидата ће питања бити иста а сваки члан комисије ће одговор на постављено питање бодовати оценом од један до пет а коначна оцена ће се израчунати збрајањем просечне оцене сваког члана комисије и израчунавањем просечне оцене.

Комисија ће питања утврдити најраније 24 часа пре одржавања интервјуа са кандидатима и држати их у запечаћеној коверти.

Комисија ће писмено обавестити кандидате о датуму обављања усменог теста.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Н А Ч Е Л Н И К

Број: 112-        /2016

Дана: 06.12.2016.године

К  о  в  а  ч  и  ц  а

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Начелник општинске управе

                                                                                                                                                                                                                                                               дипл.прав. Митевски Роберт