Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Prekogranična saradnja Srbije i Mađarske

Opština Kovačica namerava da aplicira kao nosilac projekta na Iterreg-ipa program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. Prioritet ovog programa je podsticanje saradnje u oblasti turizma i kulturnog nasleđa. Partner na projektu biće Hodmezevašarhelj iz Mađarske, sa kojim je Debeljača pobratimljena.

Opšti cilј projekta biće da doprinese povećanju kvaliteta kulturne turističke i zabavne ponude za prekogranične regije. Projektne aktivnosti će biti usmerene na pobolјšanje vidlјivosti u regionu i unapređenje prijemčivih kapaciteta kroz jačanje kulturne baštine. Postoje turističke ponude na osnovu kulturne baštine na teritoriji obe opštine koje učestvuju, koje zahtevaju dodatnu vidlјivost i priznanje koje se može postići samo kroz podršku pomoćnim elemenatima turističke ponude i aktivnostima kulturne saradnje.

8.12.2016. godine su predstavnici Opštine Kovačica posetili Hodmezevašarhelj i sastali se sa projektnim timom odande, koji će biti zadužen za apliciranje i realizaciju projekta. Postignut je dogovor u vezi daljih aktvnosti i zaduženja obe strane u cilju uspešnog konkurisanja na ovaj program Evropske unije.