Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2017. GODINI

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

raspisuje
K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2017. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 • književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
 • muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 • likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
 • pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 • umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 • filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
 • digitalno stvaralaštvo i multimedija;
 •  ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata savremenog umetničkog stvaralaštva kao i finansiranje i sufinasiranje:

 • kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
 • kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
 • kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
 • kulturno i umetničko stvaralaštvo društveno osetljivih grupa
 • izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
 • naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

u svim oblastima savremenog umetničkog stvaralaštva u 2017. godini.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursima koji su namenjeni očuvanju i promociji srpske kulture u inostranstvu imaju ustanove, udruženja, organi srpskih samouprava i drugi subjekti u kulturi, koji su u inostranstvu registrovani za obavljanje kulturne delatnosti.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu:

 • Formular za sve oblasti konkursa (osim Konkursa za kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti  i Konkursa za kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji);
 • Formular za kulturne delatnosti nacionalnih manjina (Oblast pod brojem 9);
 • Obrazac 1. i Obrazac 2. (Oblast pod brojem 3);
 • Obrazac  za izveštaj o realizaciji projekta;
 • Vodič kroz konkursnu proceduru.

U prilogu formulara dostaviti za sve oblasti konkursa:

 1. Podatke o instituciji (udruženju) koja podnosi prijavu;
 2. U slučaju pojedinca dostaviti profesionalnu biografiju;
 3. Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
 4. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
 5. Spisak učesnika projekta i bar jednu profesionalnu biografiju;
 6. Detaljno razrađen budžet;
 7. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje;
 8. Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše.

Posebni zahtevi:

 1. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) – (Oblast pod brojem 4)
 • Kod koncertnih gostovanja po Srbiji: saglasnost lokalnog organizatora za navedeno gostovanje;
 • Manifestacije i festivali: program festivala (detaljan opis muzičkog segmenta), muzički izvođači i njihove profesionalne biografije, cilj i značaj festivala (ukratko obrazložiti), vreme, mesto i koncertni prostor(i)  održavanja.
 1. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture (Oblast pod brojem 2). Dostaviti tehničke podatke o periodičnoj publikaciji (medij, format, papir, tiraž), dinamika izlaženja u 2017. godini i primerak časopisa/lista ili rukopis za prvi broj.
 2. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti  (Oblast pod brojem 3) . Dostaviti:
 • uredno popunjeni konkursni obrazac (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2) u sedam primeraka;
 • kompletnu kopiju gotovog rukopisa dela (ako je reč o delu na srpskom jeziku) ili najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela i kompletnu kopiju originala dela na izvornom jeziku (ako je reč o prevodu na srpski jezik), ili detaljni opis izdavačkog projekta sa dinamikom rada i finansijskim predračunom po fazama realizacije projekta (ako je reč o obimnom izdavačkom projektu čija realizacija podrazumeva višegodišnji rad na izdavanju jednog naslova), i to sedam primeraka u elektronskoj (na CD – u, ili drugom elektronskom nosaču podataka) i jedan u papirnoj formi;
 • bio-bibliografiju autora (i prevodioca);
 • dokaze o regulisanim autorskim pravima;
 • potpisanu stručnu recenziju dela.
 1. Kulturna delatnost nacionalnih manjina u Srbiji (Oblast pod brojem 9).

Dostaviti:

 • kada se konkuriše za oblast periodičnih publikacija iz oblasti umetnosti i kulture – detaljan opis koncepcije časopisa, tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, dinamiku izlaženja i primerak poslednjeg broja časopisa/lista ili rukopis za prvi broj;
 • kada se konkuriše za oblast izdavačke delatnosti – tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, žanr publikacije, kratak sadržaj dela, podatke o uredniku izdanja, odnosno odgovornom licu za izdanje, ili imena članova uređivačkog odbora (ime i prezime, kontakt telefon i mejl), bio-bibliografiju autora (prevodioca), dokaze o regulisanim autorskim pravima (autor, prevodilac, ilustrator), potpisanu stručnu recenziju dela, završen rukopis dela u pisanoj formi i jedan u elektronskoj.

U obzir će se uzimati samo  prijave koje su:

 • dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja,  Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2017. godinu“), pojedinačno za svaki projekat;
 • na koverti jasno označene, pored naznake za „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2017. godinu“, za koju oblast se prijavljuju, a u skladu sa prvom stranom prijavnog Formulara;
 • dostavljene u pet primeraka, osim za oblast pod brojem 3. sedam primeraka

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 09. januara do 10. februara  2017. godine.

Detaljnije