Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o izlaganju dela jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Kovačica

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ковачица

О п ш т и н с к а   у п р а в а

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Број :  208-1/17-02

Дана : 03.03.2017.

К о в а ч и ц а

 

На основу члана 14. Закона о  јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС број 15/2012), Одељење за општу управу и заједничке послове Општинске управе Ковачица

 

О Б А В Е Ш Т А В А

ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

О ИЗЛАГАЊУ ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

 

Овим путем обавештавају се грађани општине Ковачица О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА,  који ће се вршити у Услужном центру Општинске управе, приземље зграде Скупштине општине Ковачица,   сваког радног дана и суботом од 08,00 до 16,00 часова, до закључења бирачког списка 17. марта 2017. године до 24,00 часа. Грађани ће увид вршити путем одговарајуће рачунарске опреме, која ће им бити стављена на располагање. У наведеном периоду бирачи ће моћи да предлажу упис, допуне или исправке бирачког списка на начин утврђен законом, тј. да од Општинске управе захтевају доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.

Од 18. марта 2017. године, па до 29. марта 2017. године до 24,00 часа, односно 72 часа пре дана одржавања избора, решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Од проглашења изборне листе кандидата, право на увид и подношење захтева за промену у бирачком списку има и предлагач кандидата или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству. Захтев могу поднети преко дипломатско-конзуларног представништва Министрству државне управе и локалне самоуправе, најкасније до 12. марта  2017. године до 24,00 часа. Бирач овај захтев може поднети и у земљи, Општинској управи где има пребивалиште.

Чланом 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011), грађанима је омогућено да гласају  и према месту боравишта у земљи. Ово право бирачи могу да остваре подношењем захтева Општинској управи општине Ковачица за упис овог податка у бирачки списак, најкасније до 12.03.2017. године до 24,00 часа (соба бр.18).

 

Р У К О В О Д И Л А Ц

                                                                                        Зденко Сокол, дипл. правник

 

 

REPUBLIKA SRBSKO

Autonómna Pokrajina Vojvodina

Obec Kovačica

O b e c n á    s p r á v a

ODDELENIE PRE VŠEOBECNÚ SPRÁVU

A SPOLOČNÉ SLUŽBY

Číslo: 208-1/17-02

Dňa:   03.03.2017.

K  O  V  A  Č  I C  A

 

Na základe článku 14.  Zákona o jednotnom voličskom zozname („Úradný vestník RS“, číslo 104/2009 a 99/2011) a článku 10. Pokynov pre uskutočňovanie Zákona o jednotnom voličskom zozname (“Úradný vestník RS“ číslo 15/2012), Oddelenie pre všeobecnú správu a spoločné služby  Obecnej správy Kovačica

 

 

O   Z   N   A   M   U   J   E

 

OBČANOM    OBCE   KOVAČICA

 

 

O VYSTAVENÍ ČASTI JEDNOTNÉHO VOLIČSKÉHO ZOZNAMU  ÚZEMIA OBCE KOVAČICA

 

 

Oznamujeme občanom obce Kovačice,  že sa NAHLIADNUTIE DO ČASTI JEDNOTNÉHO VOLIČSKÉHO ZOZNAMU ÚZEMIA OBCE KOVAČICA,  bude konať v Servisnom stredisku Obecnej správy, v prízemí budovy Zhromaždenia obce Kovačica, každý pracovný deň a v sobotu od 8,00 – 16,00 hodiny, až po  uzavretie voličského zoznamu 17. marca 2017 do 24,00 hodiny. Nahliadnutie  občania môžu vykonávať pomocou zodpovedajúceho počítačového zariadenia, daného k dispozícii.

V uvedenom periode voliči budú môct navrhnúť zápis , doplnky alebo opravy vo voličskom zozname, pod podmienkami určenými zákonom, tj budú môct žiadať od Obecnej správy prijatie riešenia, na  základe ktorých sa vykonávajú zmeny vo voličskom zozname.

Od 18. marca 2017, až po 29. marec 2017 do 24,00 hodiny, vlastne 72 hodiny pred usporiadaním  volieb, riešenia na základe ktorých sa konajú zmeny vo voličskom zozname prinaša Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy.

Od vyhlásenia volebnej listiny kandidátov, právo na prístup k zoznamu voličov má aj navrhovateľ kandidáta, alebo ním poverená osoba, na rovnaký spôsob,  ako to právo uskutočňujú aj občania. K žiadosti musia byť priložené povolenie a požadované dôkazy.

Voliči ktorí majú pobyt v zahraničí môžu podať žiadost,  pre zápis údaju do voličského zoznamu  o tom že budú hlasovať v zahraničí. Žiadost môžu podať cestou diplomaticko-konzulárneho zastupiteľstva Ministerstvu štátnej správy  a lokálnej samosprávy najneskôr do 12. marca 2017 do 24,00 hodiny.

Túto žiadosť volič môže podať aj v krajine  Obecnej správe, podľa bydliska.

Článok 15. Zákona o jednotnom voličskom zozname („Úradný vestník RS“ číslo 104/2009 a 99/2011) umožňuje občanom   hlasovať aj  podľa miesta pobytu v danej krajine. Toto právo voliči môžu uplatniť podaním žiadosti Obecnej správe obce Kovačica o zápis tohoto údaju  do voličského zoznamu, najneskôr do 12. marca 2017. roku do 24,00 hodiny(úrad číslo 18).

 

 

 

                                                                         N á č e l n í k

                                                                                                 Zdenko Sokol, dipl. právnik

 

REPUBLICA  SERBIA

Provincia Autonomă Voivodina

Comuna Covăciţa

A d m i n i s t r a ţ i a    c o m u n a l ă

Departamentul pentru direcţia generală

şi activităţi comune

Numărul: 208-2/17-02

Data: 03.03.2017.

C o v ă c i ţ a

 

          În baza articolului 14. Legii listei electorale unice („Monitorul oficial al Republicii Serbia“ numărul 104/2009 și 99/2011) articolul 10. Instrucţi pentru aplicarea Legii listei electorale unice („Monitorul oficial al Republicii Serbia numarul 15/2012”), Departamentul pentru direcţia generală şi activităţi comune al Administraţiei comunale Covăciţa.

 

A N U N Ţ Ă

CETĂŢENII  COMUNEI  COVĂCIŢA

CĂ POT CONSULTA LISTELE ELECTORALE UNICE PENTRU TERITORIUL COMUNEI COVĂCIŢA

 

Pe această cale se anunţă cetăţenii Comunei Covăciţa  CĂ POT CONSULTA LISTELE ELECTORALE UNICE PENTRU TERITORIUL COMUNEI COVĂCIŢA, care se va efectua în centrul de prestare a serviciilor în clădirea Administraţiei comunale, la parter în clădirea Comunei Covaciţa în fiecare zi de muncă şi sâmbăta între orele 08,00 şi 16,00, pâna la încheierea listelor electorale pe data de 17. martie 2017. pâna la orele 24,00. Cetăţeni vor efectua consultări prin intermediul calculatoarelor care le vor fi puse la dispoziţie. În această perioadă, electorii vor putea propune înscrierea, completarea sau corectarea listei electorale în modul prevăzut de lege, adică pot cere de la conducerea Comunală aducerea deciziei pe baza cărei se formează modificări în cadrul listei electorale.  

Din 18. martie anului 2017. până pe data de 29. martie 2017. ora 24,00, adică 72 de ore înainte de alegeri, Ministerul justiției și gestionării statului aduce decizii care se bazează pe schimbări în cadrul listei electorale.

Din momentul pronunțării listei electorale, dreptul la consultare și depunere a cererilor pentru modificări în cadrul listei electorale, are depunătorul listei sau persoanan împuternicită, pe aceași principii și demersuri pa care aceste drepturi au și cetățenii. Împreună cu cererea, se va depune și împuternicirea și dovezile necesare.  

Electorii cu domiciliu în străinătate pot depune cererea pt. înscrierea în lista de date electorale, cu specificare că vor vota în străinătate. Cererea o pot depune Ministerului justiției și guvernării, cel tărziu până pe data de 12. martie 2017. până la ora 24,00. Electorul poate depune această cerere și în țară. În autoguvernarea unde are domiciliu.

Conform articolului 15. Legii listei electorale unice („Monitorul oficial al Republicii Serbia“ numărul 104/2009 și 99/2011) cetățenii au posibilitatea de a vota în locul de reședință în țară. Acest drept, cetățeni cu dreptul de vot, pot realiza prin depunerea cererii Administrației Comunale, Comunei Covăcița, pentru înscrierea în lista electorală, cel târziu până pe data de 12. martie 2017, până la ora 24,00. (biroul numarul 18).

 

Şeful departamentului:

 

                          Zdenko Sokol, jurist

 

 

SZERBIA KÖZTÁRSASÁG

Vajdaság Autonóm Tartomány

Kovacsica Község

K ö z s é g i   K ö z i g a z g a t á s

Általános Közigazgatási és

Közügyintézések Osztálya

Szám: 208-1/17-02

Dátum: 2017 Március 3.-án

K o v a c s i c a

 

 

 

 A  választók névjegyzékéről  szóló törvény (Sz K Hiv. Közlönye 104/2009 sz. és 99/2011 sz.) 14. szakasza és a választók névjegyzékéről  szóló törvény  végrehajtásáról szóló utasítás (Sz K  Hiv. Közlönye 15/2012 sz.) 10. szakasza alapján, Kovacsica Község  Általános Közigazgatási és Közügyintézések Osztálya

 

 

É  R  T  E  S  Í  T  I

KOVACSICA KÖZSÉG POLGÁRAIT

 

HOGY BETEKINTÉST NYERHETNEK A VÁLASZTÓK JEGYZÉKÉBE

 

Ezúton értesítjük a polgárokat, hogy  BETEKINTÉST NYERHETNEK A VÁLASZTÓK JEGYZÉKÉBE minden hétköznap, valamint szombaton 08 órától l6 óráig a Község épületének a Szolgáltatási központjában, amely az épület földszintjén található, 2017 március 17.-ig, a választójegyzék lezárásáig (24,00 óráig). Megfelelő számítástehnikai berendezés lesz a polgárok rendelkezésére, mely által a választók jegyzéke megtekinthető lesz. Ebben a meghatározott időszakban a választók javasolhatják a felvételt a választók jegyzékébe, valamint annak a bővítését és javítását, törvénnyel meghatározott módon, mégpedig úgy, hogy a Községi Közigazgatástól követeljék a határozatok meghozását, amelyen a valasztók jegyzékének változásai alapszanak.

2017 március 18.-tól 2017 március 29.-ig, 24h-ig, vagyis 72 órával a választás napja előtt, az Igazságügyi és Államigazgatási Minisztérium meghozza a határozatokat melyen a  valasztók jegyzékének változásai alapszanak.

A választási jelöltek listája kikiáltása után a jelölt javaslattevőjének vagy általa felhatalmazott személynek is jogában áll megtekinteni és kérelmet benyújtani a választók jegyzékének módosítására, egyenlő eljárás által akár a polgároknak. A kérelemhez szükséges a felhatalmazást és a szükséges bizonyítékokat mellékelni.

Azok a polgárok akik külföldön tartózkodnak benyújthatják a kérelmet az az adat felvételére a választók jegyzékébe, hogy külföldön fognak szavazni. Ezt a kérelmet az Igazságügyi és Államigazgatási Minisztériumnak a diplomatikai-konzuli képviseleten keresztül nyujthatják be, legkésőbb 2017 március 12.-ig, 24 óráig. Ezt a kérelmet a választó benyújthatja az országban is, annak a Községi Közigazgatásnak ahol lakhelye van. 

A  választók névjegyzékéről  szóló törvény (Sz K Hiv. Közlönye 104/2009 sz. és 99/2011 sz.) 15. szakasza alapján a polgárok számára lehetőség adódik, hogy a lakhelyük helyszinén szavazzanak az országban. Ezt a jogot a választók megvalósíthatják kérvényük benyújtásával Kovacsica Község Községi Közigazgatásának, melyel kérvényezik e adat beírását a választók névjegyzékébe, legkésőbb 2017 március 12.-ig, 24h-ig (18. iroda).

 

                                                                                                          IGAZGATÓ

                                                                                        Zdenko Sokol, végzett jogász