Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam,

stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine,

saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj: 501-38/17-04

Dana: 19.07.2017.godine

Kovačica

 

OBAVEŠTENJE

 

 

Obaveštava se javnost da za projekat distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenog mesta Padina sa korisničkim gasovodnim priključcima na lokaciji, ulice naseljenog mesta Padina, na katastarskim parcelama sa sledećim brojevima : 6120/1, 2840, 981, 2873/1, 876, 2874/5, 887, 906, 922, 943, 2874/3, 843/1, 960, 1017, 2881, 2874/4, 2890/24, 813, 798, 770, 2890/16, 2890/11, 742, 731, 2890/1, 2890/19, 2911, 2915, 705, 681, 656, 636, 579/1, 530, 503, 482, 456, 2894/1, 2895, 338, 2890/40, 339, 363, 386, 418, 2896/21, 2897, 2898/25, 2898/1, 165, 198, 199, 222, 2899, 123, 52, 75, 97, 2901, 2904/30, 2904/31, 2903, 51, 1063, 1043, 1044, 1045, 2842, 2763, 2762, 1931/24, 1083, 1108, 1119, 1161, 1139, 1182, 1084/1, 1770/1, 1506, 1201, 1224, 1931/11, 1252, 1314, 1280, 1339, 1929/6, 1929/5, 1444, 1365/1, 1443, 1955, 1956, 1958, 1963/1, 1927/123, 1924, 1927/32, 1927/9, 1495, 1404, 1932/1, 1938, 1937, 1936, 1935/23, 1935/25, 2761/3, 2760/5, 1935/26, 2760/1, 1773/1, 1774, 1861, 1769, 1709, 1692, 1635, 1624, 1587, 1602/2, 1576, 1909/31, 1909/81, 1534/15, 1909/20, 1561, 1909/117, 1909/118, 1909/103, 1909/98, 1909/244, 1909/108, 1909/15, 1909/39, 5613, 19/1, 20, 2/3, 1442, 1507 K.O. Padina i 8641 KO Kovačica, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta J.P. “SRBIJAGAS” (MB:20084600; PIB: 104056656) iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12., nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja  u sredstvima javnog informisanja, preko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave – Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,imovinsko pravne i inspekcijske poslove.