Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni poziv prezentacija UP 02/2017

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik R. Srbije” br.72/2009 i 81/09-ispravka , 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja  (“Sl. glasnik R. Srbije” br. 64/2015),

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštinske Uprave Opštine Kovačica, Maršala Tita br. 50

objavljuje

JAVNI POZIV

 PREZENTACIJA URBANISTIČKOG  PROJEKTA  br. UP 02/2017  za izgradnju proizvodnog kompleksa na  kat. parceli 5318/1 K.O. Kovačica

1.) Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA br. 02/2017, Investitora  Milosrdni Martin iz Kovačice ul. JNA br. 170c, obaviće se u zgradi opštine Kovačica ul. M. Tita br. 50 (u kancelariji broj 29), u periodu od 24.07.2017.g. do 31.07.2017.g. svakog radnog dana od 10 – 14 časova.

2.) Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta je “MIOPROJEKT” DOO,  Vrnjačka banja, ul. Kraljevačka br. 5, Ogranak Beograd, Beograd, Palilula, ul. Ivankovačka br. 16.

3.) Ovlašćena lica za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije su Janko Hološ i Ivan Babka.

 

4.) Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti, u digitalnom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, na zvaničnoj internet adresi Opštine Kovačica (www.kovacica.org).

 

5.) Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid  u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije  dostave svoje primedbe  i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, ul. M.Tita br. 50, a najkasnije do 16.00 časova poslednjeg dana trajanja javne prezentacije 31.07.2017.g.

Sve informacije u vezi sa Oglasom se mogu dobiti telefonom 013/661-122 lokal 123.

Oglas:-objaviti na TV OK,

-istaći na oglasnoj tabli OU opštine Kovačica.

                                                                                                                                             Odeljenje za urbanizam,

                                                                                                                                             stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i

energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove

                                                                                                                                             Opštine Kovačica

 

Icon

Milosrdni 350-33 OGLAS 89.50 KB 7 downloads

...