Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj:501-54/17-04

Dana:21.09.2017

 

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O

POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenog mesta Kovačica sa korisničkim gasovodnim priključcima. Projektovana trasa gasovoda DGM „Kovačica“ prelazi preko sledećih katastarskih parcela: 8668, 3514, 3516, 3510, 3509, 3584, 3583, 3507, 3572, 3615, 7130/13, 3609, 3610, 3611, 3612, 3606, 3599/2, 3599/1, 3598/1, 3515, 3598/2, 3517, 3604, 3601, 3605, 3603, 3600, 3597, 3596, 3551, 3552, 3549, 3547, 3546, 3545, 3542, 3543, 1029, 3544, 3518, 3519, 3520, 3521, 3608/1, 3512, 3588, 3607, 3593, 3594, 3595, 3556, 3555, 3522, 3554, 3592, 3557, 3558, 3539, 3540, 1062, 3541, 3513, 3523, 3589, 3590, 3591, 3560, 3559, 3538, 3537, 3524, 3587, 3508, 3586, 3585, 3561, 3562, 3563, 3535, 3536, 3525, 3581, 3582, 3577, 3579, 3578, 3574, 3564, 3533, 3526, 387/1, 526, 3571, 3566, 3570, 3530/2, 3569, 3568, 3505, 3529/2, 3532, 3527,3506, 3502, 3503/1, 3504, 3503/2, 3530/1 u KO Kovačica, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa JP “SRBIJAGAS” iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12.

 

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama inspekcije, SO Kovačica ul. M.Tita br.50, u periodu od 21.09.2017. do 01.10.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

 

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.