Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na živornu sredinu

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj:501-64/17-04

Dana:20.10.2017

 

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O

POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Debeljača 1“ sa projektovanim radio-sistemima LTE800, GSM900, UMTS900, GSM1800 i UMTS2100. Planirani projekat će se realizovati na katastarskoj parceli br. 1268/1 K.O. Debeljača, u ulici Petefi Šandora 54, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Telenor d.o.o., Omladinskih brigada 90, Novi Beograd.

 

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama inspekcije, SO Kovačica ul. M.Tita br.50, u periodu od 20.10.2017. do 30.10.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

 

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.