Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam,

stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine,

saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj: 501-65/17-04

Dana: 30.10.2017 godine

Kovačica

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštava se javnost da za Projekat izgradnje stanice za snabdevanje gorivom “Kovačica” nosioca projekta „NIS“ A.D. Novi Sad (MB:20084693; PIB:104052135) iz Novog Sada, Narodnog Fronta br. 12. na katastarskoj parceli br. 1061/1 K.O. Kovačica, u ulici JNA bb u Kovačici, Opština Kovačica, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-65/17-04 od 16.10.2017. godine kojim je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu propisanih minimalnih uslova, važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku realizacije projekta.

Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08).

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja  u sredstvima javnog informisanja, žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, a podnosi se preko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave – Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,imovinsko pravne i inspekcijske poslove.