Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

На основу чл. 4.став 7. и чл. 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) члана 46. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015) ,  члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединацама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр.________од_______2017.г. , Решења о попуњавању извршилачког радног места путем јавног конкурса, бр._________од________2017.г. у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним  службама и посебним организацијама општине Ковачица (бр. 06-82-2/16-01 од 30.11.2016.г. бр. 06-38-1/17-01 од 01.06.2017.г. и бр. 06-47-5/17-01 од 16.06.2017.г ) . Општинска управа, општине Ковачица оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

 

Општинска управа општине Ковачица, Одељење запривреду и локални економски развој, у Ковачици, ул. Маршала Тита 50.

 

II Радно место које се попуњава:

 

 1. 1. Послови асистента развојних пројеката, звање млађи сарадник, 1 извршилац, на неодређено време.

 

Опис послова радног места: пружа административнo-техничку подршку у свим фазама пројектног циклуса, учествује у припреми тендерске документације (укључујући и документацију по ПРАГ правилима Европске Уније) прави месечну и годишњу евиденцију о извршеном послу; Израђује нацрте и јавних конкурса и првилника у области културе, саставља уговоре са добитницима средстава, прати реализацију и евалуира испуњеност финалних извештаја о реализацији пројеката и утрошку средстава; прихвата позиве путем телефона и маила за службу апликативних софтвера везаних за одељење као и систем 48 сати; врши све послове припреме, умножавања, слагања и паковања  материјала за потребе одељења и Општинске Управе, врши припрему докумената везаних за инвестиционе потенцијале и стратешка документа у којима учествује одељење,  сачињава потребне извештаје о испуњењу пројектних индикатора у области локалног економског развоја,

.

 

Услови за рад на радном месту:  Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године – виша пословна школа струковних студија, ФОН или економског  смера,познавање рада на рачунару (МС офис пакет и интернет) положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства.

Посебни услови прописани законом:  положен државни стручни испит  и  друге услове прописане за рад у органима државне управе.

 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у јединици локалне самоуправе,  подлежу пробном раду од 6 месеци (чл.72. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе).

 

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа из области

 • Познавање прописа из области развојних пројеката – усменим путем – разговором и
 • Познавање закона о управном поступку – усменим путем – разговором.

 

III Место рада:

Општинска управа општине Ковачица, Ковачица, ул. Маршала Тита 50.

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општина Ковачица, Ковачица, ул. Маршала Тита 50, са назнаком „За јавни конкурс за попуну извршилачког радног места“.

 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Емил Јонаш,  Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој тел: 013/ 661 122

 

VI Општи услови за рад :

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

 VII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа на web страници https://www.kovacica.org/dokumenti/konkursi и на огласној табли Општинске управе, општине Ковачица.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • Пријава за радно место „послови асистента за развојне пројекте“ са контакт адресом и бројем телефона;
 • биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
 • Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о

чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије ;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврде, решење, и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту . Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит примају се на рад под условом да положе државни стручни испит и испит за инспектора  до окончања пробног рада;
 • оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
 • оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци)
 • други докази о стеченим знањима и вештинама.

 

 

Одредбом чланова 9. и 103. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр. 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама по којима се води службена евиденција је: извод из матичне

књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Општинска управа  ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави уз пријаву, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (образaц 1) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Образац 1 можете преузети на следећој интернeт адреси: https://www.kovacica.org/dokumenti/konkursi. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника, суда или у општини.

 

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.на неодређено време.

 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене,  потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, извршиће се провера  знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, о чему ће  кандидати накнадно бити обавештени на бројеве телефона  наведене у  пријави.

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита  примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа биће одбачене закључком Конкурсне комисије .

 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ковачица.

 

Овај оглас објављује се на web страници https://www.kovacica.org/dokumenti/konkursi и на огласној табли Општинске управе, општине Ковачица.

Обавештење о расписаном огласу објављује се у дневним новинама „ДНЕВНИК“ Нови Сад, као и у недељним новинама „HLAS ĽUDU“, „MAGYAR SZO“ и „LIBERTATEA“, у складу са Статутом општине Ковачица, на језицима припадника националних мањина.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                          Начелник Општинске управе

АП ВОЈВОДИНА                                                                                           ________________________

ОПШТИНА КОВАЧИЦА                                                                  дипл.прав. Роберт Митевски

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:112-____-3/17-14

Дана: ______.11.2017. г.

К о в а ч и ц а