Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora

На основу члана 7 и 12 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“  бр.24/12, 48/15 , 99/15 42/17 i 94/17), члана 7 Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица“ бр.7/16) и Закључка Општинског Већа бр.06-98-12/17-01 од 14.12.2017.г., Комисија за спровођење поступка издавања у закуп, прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Ковачица објављује:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

МЕТОДОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

 

1.) Издаје се у закуп пословни простор на којем право јавне својине има Општина Ковачица,а право коришћења Дом здравља Ковачица,  методом прикупљања писаних понуда, на период од 10 година, и то:

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР- у згради Дома здравља Ковачица улица Штурова број 42 на парцели број 908 /4 КО Ковачица, укупне површине 71,64 м2;

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Дебељача, улица Серво Михаља број 37 на працели 601/1 КО Дебељача, укупне површине 109,20м2

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Црепаја, улица Трг ослобођења број 2 на працели број 1203/1  КО Црепаја, укупне површине 63,40 м2

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Падина, улица Трг ослобођења број 26, на працели број 3  КО Падина, укупне површине 120,20 м2

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Самош, улица Маршала Тита број 30, на працели број 660/3  КО Самош, укупне површине 36,30 м2

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Идвор, улица Михајла Пупина број 44а, на працели број 312  КО Идвор, укупне површине 33 м2.

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Уздин, улица Тудора Владимисрескуа  број 178, на працели број 1331  КО Уздин, укупне површине 67,13 м2

 

Укупна површина пословног простора који се даје у закуп износи 500,87 м2.

 

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

 

 

2.) Почетни износ закупнине за укупну повришну  пословног простора из тачке 1.овог огласа,  у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица“ бр.7/16) износи 150.000,00 рсд  за период од месец дана.Уговор о закупу пословног простора се закључује на период од 10 година.

 

Закупац је обавезан да у закупљеним непокретностима обавља делатност трговине фармацеутским производима на мало у апотекама

 

3.)Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем прикупљања писмених понуда. Сва заинтересована лица, лично или путем поште, могу учествовати на надметању.

4.) Јавни оглас биће објављен  у средствима јавног информисања, на огласној табли и интернет страници Општине Ковачица.

5.) Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп у време трајања јавног оглашавања, сваког радног дана уз претходну најаву председнику Комисије за издавање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавној својини општине Ковачица, на број телефона 062/844-22-47.

6.) Писмене понуде се примају од дана објављивања огласа, односно од 22.12.2017.године до 03.01.2018.године до 12.00 часова. Без обзира на начин доставе. Понуда се предаје на писарници услужног центра општине Ковачица у ул.М.Тита бр. 50, у затвореној коверти, на име – КОМИСИЈА за издавање у закуп пословног простора, са назнаком “Пријава на Оглас за јавно надметање – пословни простор у Домовима здравља” -НЕ ОТВАРАТИ. Или поштом на адресу : Општина Ковачица, Маршала Тита бр. 50, Комисија за издавање у закуп, отуђење И прибављање непокретности у јавној својини општине Ковачица , са назнаком ”Пријава за Оглас за јавно надметање – пословни простор у Домовима здравља” – НЕ ОТВАРАТИ. Рок за прикупљање писаних понуда истиче 03.01.2018. године у 12 часова, понуде које буду достављене по истеку рока неће се уважити.

 

7.) Уз писану понуду, у истој коверти, обавезно је доставити основне податке о заинтересованом физичком лицу, предузетнику или правном лицу и то:

– за физичка лица фотокопију личне карте,

– за предузетнике фотокопију личне карте, оверену  фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у,

– за правна лица оверену  фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве приликом отварања понуда.

– доказ о уплати депозита,

– доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа, пореза на имовину, накнаде за грађевинско земљиште и комуналне таксе или уверење да не постоји обавеза плаћања.

– доказ да Понуђач није био кривично осуђиван.

8.)Депозит на име учешћа у јавном надметању  износи  у висини једне  утврђене почетне месечне закупнине за пословни простор, односно 150.000,00 дин. који се уплаћује на дан отварања писмених понуда на благајни општине Ковачица – 2. спрат , канцеларија бр. 32 а доказ о уплати се доставља пре отварања понуда.

 

9.) Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују и неће бити узимани у обзир.

10.)Поступак прикупљања писмених понуда ће се сматрати успелим и у случају достављања једне благовремене и потпуне понуде ако је понудио најмање почетну висину закупнине. Уколико једини Понуђач одустане од своје понуде, губи право на враћање депозита.

11.)Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине са назнаком понуђеног износа.

12.)Лице које је понудило највиши износ закупнине пословног простора је дужно да у року од седам  дана од дана доношења одлуке скупштине општине Ковачица о давању у закуп пословног простора, закључи Уговор о закупу пословног простора.

13.)Уколико лице из тачке 12.овог огласа не закључи Уговор о закупу пословног простора  у року од седам дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора, губи право на повраћај депозита који је уплатио за учешће у јавном надметању, а Општинско веће ће упутити предлог скупштини општине Ковачица,да без расписивања новог огласа донесе одлуку  о давању у закуп пословног простора  првом следећем учеснику који је понудио највишу закупнину.

У случају да и он одбије да закључи уговор, општинско веће ће предложити скупштини општине Ковачица да донесе  нову одлуку о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора.Средства на име депозита за учешће у јавном надметању се у том случају не враћају.

14.)Учесницима који нису стекли статус  закупца или другог најповљнијег понуђача, депозит се враћа истог дана након одржавања јавног надметања, до 16.00 часова, на благајни општине Ковачица.

15.)Лице коме је пословни простор издат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом  која је утврђена уговором, не даје пословни простор у подзакуп односно не даје на коришћење другом лицу, у одређеном року плаћа закупнину,  на дан закључења уговора о закупу пословног простора на рачун закуподавца уплати 6 (шест) месечних закупнина на име уредног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, преда пословни простор у исправном стању након истека времена закупа, надокнади евентуалну штету насталу у пословном простору која је настала за време коришћења.

16.) Понуђач, осим услова из тачке 7. овог Огласа, мора да испуњава и следеће услове, као и да уз понуду у истој коверти достави  :

– Доказ да управља са најмање 20 апотека, ( АПР , Фискалне касе и сл.)

– Да Понуђач обаваља послове апотекарске делатности. ( АПР, судски регистар )

– Да Понуђач обавља послове апотекарске делатности најмање 8 година, односно да наведене послове обавља од пре 01.01.2010. па до дана подношења понуде непрекидно. ( АПР, судски регистар )

– Да рачун Понуђача није био у блокади у целкупном периоду свог пословања. ( Потврда банке или АПР )

– Да Понуђач има најмање 50 радника у претходна 3 ( три ) месеца. ( Образац МА за запослене )

– Својеручно потписану и оверену изјаву да ће  обезбедити првенство у запошљавању дипл. фармацеута и фармацеутских техничара запослених у Дому здравља Ковачица и да има намеру да преузме материјална средства (лекове и санитетски материјал) које Дом здравља Ковачица поседује на дан закључења уговора о закупу.

 

17.) Обавеза Закупца јесте, да за цели период трајања закупа, у закупљеним објектима – пословним просторима, обавља делатност апотека – трговина фармацеутским производима на мало, што је битан елеменат уговора. Ако Закупац престане да обавља делатност у закупљеном простору пре истека рока од 10 година на који период је закључен уговор о закупу, уговор се раскида, без права Закупца да тражи повраћај припадајућег дела закупнине.

 

Сви радови који излазе из оквира редовног одржавања простора могу се извршити само уз писмену сагласност закуподавца.

.

Закупац је у обавези да приликом заснивања радног односа са запосленима који ће обављати  послове фармацеутске струке обезбеди приоритет за запослене у Дому здравља Ковачица а који раде на пословима дипл. фармацеута и фармацеутских техничара.

 

18) Отварање понуда  ће се одржати 03.01.2018. године са почетком у 13 часова у скупштинској Сали, на 2. спрату у згради општине Ковачица ул.М.Тита бр. 50.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ПОСТУПКА ИЗДАВАЊА У ЗАКУП

ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА