Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o obustavi postupka

 

 

 

. ОПШТИНА КОВАЧИЦА

Маршала Тита 50, Ковачица

Број: 13-404-48-4/18

Датум: 23.01.2018. године

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)

 

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

Маршала Тита 50, Ковачица

Наручилац:

Општине Ковачица

Маршала Тита 50, Ковачица

ПИБ: 107991566

МАТ.БРОЈ: 20911212

Интернет страница:www.kovacica.org

емаил: emil.jonas@kovacica.org,

Врста наручиоца:

Државни орган

Врста предмета  јавне набавке:

Радови

Предмет јавне набавке: Закључење уговора за набавку радова – Реконструкција,адаптација и санација објекта дома културе-Путниково – ЈНОП- 013-404-438/2017

Процењена вредност јавне набавке: 2.987.928,00 динара  без обрачунатог пореза на додатну вредност

Број примљених понуда: Није примљена ни једна понуда

Разлог за обуставу поступка: Није примљена  ни једна понуда

Поступак ће бити спроведен: У току 2018.године

 

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП – 013-404-438/2017