Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST raspisuje:

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

 1. Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom, sufinansirati programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara za 2018. godinu.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Nevladine organizacije koje konkurišu moraju ispunjavati uslov da su registrovane najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Nevladina organizacija može prijaviti samo jedan program/projekat u toku kalendarske godine, koji se finansira iz budžeta AP Vojvodine, u okviru ovog Javnog konkursa.

 1. Za programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog rada nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini finansijska sredstva su namenjena za:
  – obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada,
  – poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u ovim oblastima delovanja,
  – sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti naučnoistraživačke delatnosti,
  – sufinansiranje organizovanja skupova, tribina, seminara, koji doprinose razvoju naučnoistraživačke delatnosti,
  – sufinansiranje publikovanja monografija, časopisa, elektronskih publikacija, specijalno dizajniranih internet prezentacija koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačkog rada.
 2. Raspodela finansijskih sredstava utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
  1) vrsta, značaj i razlog planiranog programa/projekta;
  2) podrška i razvoj programskoj i organizacionoj delatnosti nevladinih organizacija koja je usmerena na popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada;
  3) realizacija interdisciplinarnih programa/projekata nevladinih organizacija kao i onih sa međunarodnim učešćem;
  4) podrška izdavačkoj delatnosti (u papirnoj, elektronskoj i internet formi) nevladinih organizacija u oblasti koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačke delatnosti;
  5) obezbeđivanje boljih uslova za realizaciju naučnoistraživačke delatnosti nevladinih organizacija;
  6) ukupnih troškova potrebnih za realizaciju programa/projekata;
  7) visine finansiranja iz drugih izvora;
  8) ocene konkursne dokumentacije.
 3. Podnosilac prijave, uz Obrazac koji se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/ , treba da priloži:
  – fotokopiju registracije nevladine organizacije (rešenje o upisu u APR-a);
  – fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
  – zvaničan dokaz o otvorenom računu u Upravi za trezor (podaci o podračunu korisnika javnih sredstava i fotokopija depo kartona)

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi (na CD-u, USB-u ili majlom) i u pisanoj formi na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom ”ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA”.

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do utroška sredstava.

Kontakt osoba: Aleksandar Mihajlov, telefon: 021/487-45-75, e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Detaljnije