Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku JNOP – 11/2018

ОПШТИНA КОВАЧИЦА

Маршала Тита 50, Ковачица

Број: 13-404-69-16/18

Датум: 19.04.2018. године

 

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС” бр.124/2012,14/15 и 68/15)

 

ОПШТИНA КОВАЧИЦА

Маршала Тита 50, Ковачица

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА,АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ-ПУТНИКОВО РЕЗЕРВИСАНА  ЈАВНА НАБАВКА ЈНОП11/2018

 

 

 

Наручилац:

Oпштине Ковачица

Маршала Тита 50, Ковачица

Матични број : 08154295

ПИБ : 100988231

Интернет страница:www.kovacica.org

емаил: daniel.magdu@kovacica.org

Врста наручиоца:

Општина

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка отворени поступак

Врста предмета  јавне набавке:

Радови

Предмет јавне набавке: радови – РЕКОНСТРУКЦИЈА,АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ-ПУТНИКОВО РЕЗЕРВИСАНА  ЈАВНА НАБАВКА- ЈНОП – 11/2018

Назив и ознака из општег речника:  шифра 45262700-Адаптација зграда

Уговорена вредност: 2.500.549,00 динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљено је три понде

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 3.095.208,20 динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а – 2.500.549,00 динара

Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена без пдв-а –  2.796.995,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв –а – 2. 2.796.995,00 динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко учесника у заједничкој понуди: Нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.04.2018

Датум закључења уговора: 18.04.2018.

Подаци о добављачу:  МАНЕВАР ДОО НОВИ САД.Илије Огњановића 16,21000 Нови Сад, матични број : 20129336

Период важења уговора: До испуњења свих уговорених обавеза

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности

 

Комисија за јавне набавке ЈНОП 11/201