Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XVIII sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 14. juna 2018. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XVIII sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

 1. Razmatranje Predloga Odluke o završnom računu budžeta Opštine Kovačica za 2017.g.
 2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2017. g.
 3. Razmatranje Izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2017.g.
 4. Razmatranje Predloga Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Opštine Kovačica“ Kovačica – u likvidaciji za 2017.g.
 5. Razmatranje Predloga Odluke o pokriću gubitka JP „Direkcija za izgradnju Opštine Kovačica“ Kovačica – u likvidaciji
 6. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Sava Žebeljan“ Crepaja
 7. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Moša Pijade“ Debeljača
 8. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“ Idvor
 9. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Mlada pokolenja“ Kovačica
 10. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Lukrecija Ankucić“ Samoš
 11. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Sveti Georgije“ Uzdin
 12. Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica
 13. Razmatranje Predloga rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora DK „Mita Živkov Lala“ Crepaja
 14. Razmatranje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica za 2018. godinu