Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje

U skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09)

 

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam,

stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine,

saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Odsek za imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine i saobraćaj je 10.07.2018. godine na osnovu zahteva nosioca projekta J.P. “SRBIJAGAS” iz Novog Sada, ulica Narodnog fronta br. 12, doneo Rešenje broj: 501-38/18-04 kojim je utvrđeno da za projekat distributivni gasovod od čeličnih cevi MOP 16 bar u opštini Kovačica- faza l i MRS ŠP „Idvor“ na lokaciji, DGM „Uzdin“ na katastarskim parcelama sa sledećim brojevima : 8690/2, 8690/1, 8668, 3514, 3512, 3516, 3499, 4829, 8614, 8559, 8613, 8606, 4588, 3591, 3509, 3584, 3508, 3583, 3507, 3572, 8633 u K.O. Kovačica; 4612, 4488, 4599, 4487, 4597, 4486, 4569, 4480, 4523, 739, 719/1 u K.O. Idvor; 8060, 7932 u K.O. Uzdin; 6120/1, 2840, 2842, 2763, 1924, 1922, 1921/1 u K.O. Padina; 3522, 2260, 1525/1 u K.O. Samoš; MRS ŠP „Idvor“ na delu katastarske parcele broj 719/1 u K.O. Idvor, na teritoriji Opštine Kovačica nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Uvid u rešenje iz prethodnog stava može se obaviti u Opštinskoj upravi Kovačica, Maršala Tita 50 Kovačica, kancelarija br.6, radnim danima od 10 do 14 časova.

Na doneto rešenje zainteresovana javnost može izjaviti žalbu odeljenju za urbanizam, stambeno komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, Opštinska uprava Kovačica, u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja, a preko ovog organa.