Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

KONKURS: Opština Kovačica sufinansira prevoz učenika

Svaki učenik sa prebivalištem na teritoriji opštine Kovačica ima pravo na regresiranje troškova prevoza pod uslovom da svakodnevno putuje u školu i redovno pohađa nastavu.

Prema uskovima KONKURSA  regresiranje putnih troškova učenika vrši se na sledećim relacijama:
1) iz svih naseljenih mesta opštine prema Kovačici
2) iz svih naseljenih mesta opštine Kovačica prema Pančevu, Beogradu i Zrenjaninu.

Pored toga, pravo na sufinansiranje imaju učenici samohranih roditelja, staratelja ili hranitelja, učenici čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, učenici sa posebnim potrebama, učenici bez obzira na redosled rođenja u porodici, ukoliko još jedno dete putuje u srednju školu iz porodice – u 100% iznosu biće obezbeđena sredstva od strane opštine Kovačica u celokupnom iznosu.

Potrebna dokumentacija:

1) fotokopija prebivališta ili lične karte učenika
2) potvrda škole o upisu
3) izjava da svakodnevno putuje u školu
4) zahtev za regresiranje putnih troškova
5) mišljenje Interresorne komisije ( za učenike koji putuju u školu za učenike sa specijalnim potrebama)
6) presudu o razvodu braka, umrlicu jednog od roditelja ( za učenike koji traže dodatna prva regresa)
7) Rešenje o utvrđivanju prava socijalne pomoći ( za učenike koji traže dodatna prava)
8) fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih i potvrdu o upisu u srednju školu za za brata ili sestru ( za učenike koji trže dodatna prava)
9) fotokopija žiro računa roditelja ili učenika.

Prijavu podnosi roditelj ili punoletan učenik.

Prijave je potrebno predati do 10. u mesecu za prethodni mesec

Lica kojima je utvrđeno pravo na regresiranje troškova prevoza, dužna su da, najkasnije do 10. u mesecu za prethodni mesec, dostave dokaze o broju ostvarenih putovanja, predajom pojedinačnih karata, mesečnih karata, ili računa ovlašćenog autoprevoznika u skladu sa zakonom.

Predaja dokaza o broju ostvarenih putovanja vrši se u uslužnom centru opštine Kovačica.
Pravdanje kupovine mesečnih karata može da izvrši i autoprevoznik, putem potvrde, odnosno, spiskova dece koja su kupila mesečnu kartu, kao i cene karte, uredno overene pečatom i potpisom.

Konkurs je otvoren za period školske 2018/2019 godine.

Opština Kovačica dobila je 3.200.000 dinara na osnovu konkursa Pokrajinske vlade za subvencionisanje prevoza učenika. Pored sredstava koje je odvojila Pokrajinska vlada, dodatno opština Kovačica  izdvojila je za prevoz učenika sa blizu 25 miliona dinara.