Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XXI sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 29. novembra 2018. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XXI sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

 1. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2018.g. (TREĆI DOPUNSKI BUDŽET)
 2. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o zaduživanju Opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije u 2018.g.
 3. Razmatranje predloga Odluke o utvrđivanju nacrta Statuta Opštine Kovačica
 4. Razmatranje predloga Odluke o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje za teritoriju Opštine Kovačica
 5. Razmatranje predloga Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene na teritoriji Opštine Kovačica
 6. Razmatranje predloga Konsolidovanog izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Kovačica za period januar-septembar 2018.g.
 7. Razmatranje Izveštaja o sprovedenoj likvidaciji „Direkcije za izgradnju Opštine Kovačica“ Kovačica
 8. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor za 2017.g.
 9. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Jožef Atila“ Debeljača za 2017.g.
 10. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina za 2017.g.
 11. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Vladimir M. Fijat“ Samoš za 2017.g.
 12. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Mita Živkov-Lala“ Crepaja za 2017.g.
 13. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „3. oktobar“ Kovačica za 2017.g.
 14. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Doina“ Uzdin za 2017.g.
 15. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Kovačica za 2017.g.
 16. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2017.g. i Programa rada za 2018.g. Centra za socijalni rad „Kovačica“ Kovačica
 17. Razmatranje Izveštaja o radu Galerije naivne umetnosti Kovačica za 2017.g.
 18. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Opštinske biblioteke Kovačica za 2017.g.
 19. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja PU „Kolibri“ Kovačica za radnu 2017/2018.g. i Godišnjeg plana rada za radnu 2018/2019.g.
 20. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP „Naš stan“ Kovačica za 2017.g.
 21. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „Rad“ Crepaja za 2017.g.
 22. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „Padina“ Padina za 2017.g.
 23. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „Samoš“ Samoš za 2017.g.
 24. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „Elan“ Kovačica za 2017.g.
 25. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „Banat“ Uzdin za 2017.g.
 26. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „Idvor“ Idvor za 2017.g.
 27. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „4.oktobar“ Debeljača za 2017.g.
 28. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP „Relax“ Kovačica za 2017.g.
 29. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP RTV Opštine Kovačica za 2017.g.
 30. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju vd direktora i imenovanju direktora Doma zdravlja Kovačica
 31. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Maršal Tito“ Padina
 32. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju Opštine Kovačica