Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA rekonstrukcije lokacije RBS „Uzdin“- PA40/PAU40/PAO40. Planirani projekat će se realizovati na katastarskoj parceli br. 1386 K.O. Uzdin, u ulici JNA br. 103, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d., Takovska 2, Beograd.

 

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u uslužnom centru, SO Kovačica ul. M.Tita br.50, u periodu od 18.01.2019. do 28.01.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

 

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.