Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Izlaganje na javni uvid izmena i dopuna plana detaljne regulacije za vetropark “Kovačica”

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica, u skladu sa članom 45a. stav 3.  Zakona o planiranju i  izgradnji (“Sl. glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)  oglašava izlaganje na rani javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica”

 

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18) i člana 56. i 57. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ broj 64/15), Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica

 

OGLAŠAVA

IZLAGANJE NA JAVNI UVID

IZMENA I DOPUNA

PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA VETROPARK „KOVAČICA“

–  NACRT PLANA –

I

Izlažu se na javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“– Nacrt Plana (u daljem tekstu Nacrt Izmena i dopuna Plana).

II

Javni uvid Nacrta Izmena i dopuna Plana održaće se u trajanju od 30 dana, od 19. aprila do 20. maja 2019. godine.

Nacrt Izmena i dopuna Plana biće izložen na javni uvid, u prostorijama zgrade Opštine Kovačica, ul. Maršala Tita br. 50, u holu na drugom spratu i u kancelariji br. 29 zgrade Opštine Kovačica, svakog radnog dana od 900 do 1500 časova.

Nacrt Izmena i dopuna Plana biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti, u digitalnom obliku, u toku trajanja javnog uvida, na zvaničnoj internet adresi Opštine Kovačica (www.kovacica.org).

III

Javna prezentacija Nacrta Izmena i dopuna Plana održaće se dana 08. maja 2019. godine u 1200 časova u velikoj sali zgrade Opštine Kovačica.

IV

Primedbe na izloženi Nacrt Izmena i dopuna Plana zainteresovana pravna i fizička lica, mogu podneti isključivo u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici, u toku trajanja javnog uvida.

V

Javna sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati prispele primedbe održaće se posle završetka javnog uvida dana 23. maja 2019. godine sa početkom u 12oo časova u maloj sali zgrade Opštine Kovačica.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/661-122, lokal 123.