Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni uvid Plana detaljne regulacije za vetropark Crepaja

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i  izgradnji izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakon), oglašava izlaganje na rani javni uvid :Plan detaljne regulacije za Vetropark Crepaja u periodu od 23. decembra 2019. godine do 06. januara 2020. godine.

Preuzeti u nastavku :