Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora metodom javnog nadmetanja

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“  бр.16/18), члана 7. Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица“ бр.7/16) и Закључка Општинског Већа Општине Ковачица бр.06-9/20-01 од 14.02.2020.г., Комисија за спровођење поступка издавања у закуп, прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Ковачица ( у даљем тексту: Комисија) објављује:

 ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

1.)Издаје се у закуп непокретност – пословне просторије у згради Месне заједнице Уздин у Уздину у ул.Трг ослобођења бр.1. на парцели бр.816 К.О. Уздин, и то просторије бивше кафане Удружења ветерана фудбалског клуба Униреа површине 82,39м2 и просторије бивше продавнице која се налази поред површине 37,6м2, на којима право јавне својине има Општина Ковачица,  методом јавног надметања, на период од 5 година.

Укупна површина пословног простора који се даје у закуп износи 119,99 м2.

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

2.) Почетни износ закупнине за укупну површину пословног простора из тачке 1.овог огласа,  у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица“ бр.7/16) износи 11.999,00  (једанаест хиљада деветсто деведесет и девет) динара за период од месец дана. Уговор о закупу пословног простора се закључује на период од 5 година.

 

Закупац је обавезан да пословни простор користи у комерцијалне сврхе.

3.)Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања. Сва заинтересована лица, лично или путем поште, могу учествовати на надметању.

4.) Јавни оглас биће објављен  у средствима јавног информисања, на огласној табли и интернет страници Општине Ковачица.

5.) Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се издаје у закуп и извршити увид у документацију за исти у време трајања јавног оглашавања, сваког радног дана уз претходну најаву председнику Комисије за издавање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавној својини општине Ковачица, на број телефона 062/844-22-47.

6.) Писмене пријаве се примају од дана објављивања огласа, односно од 11.03.2020.године до 19.03.2020.године до 10.00 часова без обзира на начин доставе. Пријава се предаје на писарници услужног центра општине Ковачица у ул.М.Тита бр. 50, у затвореној коверти, на име – КОМИСИЈА за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора, са назнаком “Пријава на Оглас за јавно надметање – пословни простор у МЗ Уздин -НЕ ОТВАРАТИ. Рок за прикупљање пријава истиче 19.03.2020. године у 10.00 часова, понуде које буду достављене по истеку рока неће се уважити.

 

7.) Уз писану пријаву, у истој коверти, обавезно је доставити основне податке о заинтересованом физичком лицу, предузетнику или правном лицу и то:

– за физичка лица фотокопију личне карте,

– за предузетнике фотокопију личне карте, оверену  фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у,

– за правна лица оверену  фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве приликом јавног надметања.

– доказ о уплати депозита,

– доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа, пореза на имовину, накнаде за грађевинско земљиште и комуналне таксе или уверење да не постоји обавеза плаћања.

8.)Депозит на име учешћа у јавном надметању  износи  у висини једне  утврђене почетне месечне закупнине за пословни простор, односно 11.999,00  (једанаест хиљада деветсто деведесет и девет) динара који се уплаћује на дан јавног надметања на благајни општине Ковачица – 2. спрат , канцеларија бр. 32 а доказ о уплати се доставља пре почетка јавног надметања.

 

9.) Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују и неће моћи да се надмећу.

10.)Поступак јавног надметања сматраће се успелим и у случају достављања једне благовремене и потпуне пријаве на основу које се подносилац региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп, с тим да уколико не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

11.)Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине са назнаком понуђеног износа.

12.)Лице које је понудило највиши износ закупнине пословног простора је дужно да у року од седам  дана од дана доношења одлуке Општинског већа Општине Ковачица о давању у закуп пословног простора, закључи Уговор о закупу пословног простора.

13.)Уколико лице из тачке 12.овог огласа не закључи Уговор о закупу пословног простора  у року од седам дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора, губи право на повраћај депозита који је уплатио за учешће у јавном надметању, а надлежни орган општине Ковачица ће донети одлуку о давању у закуп пословног простора првом следећем учеснику који је понудио највишу закупнину.

У случају да и он одбије да закључи уговор, надлежни орган општине Ковачица ће донети одлуку о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора.Средства на име депозита за учешће у јавном надметању се у том случају не враћају.

14.)Учесницима који нису стекли статус  закупца, депозит се враћа истог дана након одржавања јавног надметања, до 16.00 часова, на благајни општине Ковачица.

15.)Лице коме је пословни простор издат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом  која је утврђена уговором, не даје пословни простор у подзакуп односно не даје на коришћење другом лицу, у одређеном року плаћа закупнину, преда пословни простор у исправном стању након истека времена закупа, надокнади евентуалну штету насталу у пословном простору која је настала за време коришћења.

16.) Сви радови који излазе из оквира редовног одржавања простора могу се извршити само уз писмену сагласност закуподавца..

 

17) Јавно надметање  ће се одржати 19.03.2020. године са почетком у 13 часова у скупштинској Сали, на 2. спрату у згради општине Ковачица ул.М.Тита бр. 50.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ПОСТУПКА ИЗДАВАЊА У ЗАКУП

ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

Бр. 464-3/20-01 од 10.03.2020.