Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNOP 8/2020

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

Маршала Тита 50, Ковачица

Број: 13-404-42-8/20

Датум: 24.04.2020. године

На  основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС” број 124/2012,14/15 и 68/15), о б ј а в љ у ј е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНОП 8/2020

 Наручилац:

Општине Ковачица

Маршала Тита 50, Ковачица

ПИБ: 100988231

МАТ.БРОЈ: 08154295

Интернет страница:www.kovacica.org

емаил: vladana.genc@kovacica.org,

Врста наручиоца:

Државни орган

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка радова у отвореном поступку.

Врста предмета јавне набавке :

Набавка радова.

 

Предмет јавне набавке: Набавка радова у отвореном поступку – Изградња паркингa у Ковачици -45223300-Радови на изградњи паркиралишта

Разлог за продужење рока за подношење понуда: Из разлога уведеног полициjског часа и ванредног стања које је проглашено на теритoрији Републике Србије, рок за подношење понуда се продужава

Рок за подношење понуда: 07.05.2020.године до 09,00 часова

Јавно отварање понуда : 07.05.2020.године у 10,30 часова

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку ЈНОП 8/2020: