Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Rani javni uvid PDR za Vetropark Crepaja – Oglašavanje

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i  izgradnji izgradnji  (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), oglašava izlaganje na rani javni uvid Plana detaljne regulacije za „Vetropark Crepaja“ u periodu od 28. maja 2020. godine do 11. juna 2020. godine.

Primedbe i sugestije na izloženi planski dokumenat zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici, u toku trajanja ranog javnog uvida.

Dokumenta preuzeti u nastavku :