Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni poziv – prezentacija urbanističkog projekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20) i člana 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja  (“Službeni glasnik R. Srbije” br. 32/2019)

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštinske Uprave Opštine Kovačica, Maršala Tita br. 50

objavljuje

JAVNI POZIV

PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA KAO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE ZA IZGRADNJU BETONJERKE na parceli 3199/1 KO KOVAČICA, broj 15/19 od april 2020. godine                            

1.) Javna prezentacija PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA KAO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE ZA IZGRADNJU BETONJERKE na parceli 3199/1 KO KOVAČICA, broj 15/19 od april 2020. godine, Investitora VALENTA PAVEL iz Padine, ul. Branka Radičevića br. 3, obaviće se u zgradi opštine Kovačica ul. M. Tita br. 50 (u kancelariji broj 29), u periodu od 11.08.2020. do 17.08.2020.g. svakog radnog dana od 10-14 časova.

2.) Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta je Arhitektonski studio “art B” iz Kovačice ul. Patrisa Lumumbe br. 2.

3.) Ovlašćena lica za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije su Janko Hološ i Ivan Babka.

4.) Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, ul. M.Tita br. 50, a najkasnije do 16.00 časova poslednjeg dana trajanja javne prezentacije 17.08.2020.g.

5) Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti, u digitalnom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, na zvaničnoj internet adresi Opštine Kovačica (www.kovacica.org).

Sve informacije u vezi sa Oglasom se mogu dobiti telefonom 013/661-122 lokal 123.

Oglas :

  • objaviti na TV OK,
  • istaći na oglasnoj tabli OU opštine Kovačica

U Kovačici, 04.08.2020. godine

                                                                                                        Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i

 energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica